Слово на турецком yeni

yeni[йени]
новый

İstanbul'da yeni bir ticaret merkezi inşa edildi

В Стамбуле был построен новый торговый центр

Yeni ticaret merkezi, pek çok alışveriş merkezi, restoran ve ofis alanları barındırıyor

Новый коммерческий центр включает в себя несколько торговых центров, ресторанов и офисных помещений

Uzmanlar, termal turizm alanının kapatılması gerektiğini ve yeni su kaynaklarının aranması gerektiğini belirtti

Эксперты заявили, что зону термального туризма следует закрыть и искать новые водные ресурсы

Yeni yerinde, Ayşe hayatın zorluklarıyla başa çıkmak zorunda kalır

На новом месте Айше приходится справляться с трудностями жизни

Kimi, kitap okumaya başladı, kimi yeni bir dil öğrenmeye, kimi resim çizmeye ve kimi de bahçecilikle uğraşmaya başladı

Кто-то начал читать книги, кто-то выучил новый язык, кто-то начал рисовать, а кто-то занялся садоводством

Bu yeni aktiviteler, hayatlarına renk katmaya ve daha heyecanlı hale getirmeye başladı

Эти новые занятия добавили красок и оживили их жизнь

Bu, hem insanları birbirine yakınlaştırdı hem de hayatlarına yeni bakış açıları kazandırdı

Это сблизило людей и позволило им по-новому взглянуть на свою жизнь

Bu değişiklikler hayatına renk kattı ve ona yeni bir bakış açısı kazandırdı

Эти изменения добавили красок в его жизнь и дали ему новую перспективу

Yeni yol, uzun ve dik bir tepeydi

Новая дорога представляла собой длинный, крутой холм

İşi büyüdükçe çalışan sayısını artırdı ve birçok yeni müşteri kazandı

По мере роста бизнеса он увеличил число сотрудников и приобрел много новых клиентов

Burada, yeni fikirler üretmek ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar hazırlamak için diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışıyordu

Здесь он работал с другими членами команды над генерированием новых идей и разработкой кампаний, основанных на потребностях клиентов

Bu adam, Aylin'in hayatına tamamen yeni bir renk getirdi ve onu daha da motive etti

Этот человек привнес новые краски в жизнь Айлин и еще больше мотивировал ее

Seyahat etmek ona yeni bir dünya açmıştı

Путешествия открыли ему новый мир

Her gün yeni bir macerayla karşılaşmak onu mutlu ediyordu

Он был счастлив каждый день находить новые приключения

Kendini geliştirmek ve yeni insanlarla tanışmak için çaba sarf ediyordu

Он стремился к самосовершенствованию и знакомству с новыми людьми

İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula gittim ve burada yeni arkadaşlar edindim

После окончания начальной школы я перешел в среднюю школу, где у меня появились новые друзья

Farklı kültürler, insanlar ve yerler görmek bana yeni bir perspektif kazandırdı ve daha açık fikirli biri haline geldim

Знакомство с разными культурами, людьми и местами позволило мне по-новому взглянуть на вещи, и я стал более открытым

Ailemden ve eski arkadaşlarımdan uzaktaydım ve yeni insanlarla tanışmak zordu

Я был вдали от семьи и старых друзей, и мне было трудно знакомиться с новыми людьми

Aynı zamanda, ailemle ve arkadaşlarımla bağlantıda kalmaya devam ediyorum ve düzenli olarak seyahat ederek yeni insanlar ve kültürlerle tanışıyorum

В то же время я поддерживаю связь со своей семьей и друзьями и регулярно путешествую, знакомясь с новыми людьми и культурами

Burada, yeni arkadaşlar edindim ve farklı kültürleri öğrenerek kendimi geliştirdim

Здесь я нашла новых друзей и совершенствовалась, знакомясь с различными культурами

Yeni bir iş kurmak kolay değildi, ama ailemin bana verdiği destekle, başarılı oldum

Было нелегко начать новый бизнес, но при поддержке моей семьи мне это удалось

Yeni tasarımlar yaratmak için günlerce çalıştım ve koleksiyonlarımı satmaya başladım

Я работала днями напролет, создавая новые дизайны, и начала продавать свои коллекции

Bir gün, bir arkadaşı onu yemeğe davet etmiş ve yeni insanlarla tanıştırmış

Однажды его друг пригласил его на ужин и представил ему новых знакомых

Adam, o akşam çok eğlenmiş ve yeni arkadaşlarıyla çok iyi anlaşmış

В тот вечер мужчина очень веселился и прекрасно общался со своими новыми друзьями

Sonuçta, bazıları yaptıklarından pişmanlık duyarak hayatlarını değiştirmeye karar verdiler ve yeni bir başlangıç yapmak için fırsat aradılar

В результате некоторые сожалели о содеянном, решили изменить свою жизнь и искали возможность начать все сначала

Yabancı bir ülkede, yeni bir hayat kurmaya çalıştı, ama hiçbir şey planladığı gibi gitmedi

Он пытался построить новую жизнь в чужой стране, но все пошло не так, как он планировал

Yeni yerde, aile için hiçbir şey kolay değildi

На новом месте семье было нелегко

Zamanla aile, yeni yerdeki insanlarla yakın bir ilişki kurmaya başladı

Со временем семья начала устанавливать близкие отношения с людьми на новом месте

Şehirde yeni bir iş ve yaşam kurdu, ama ailesi ve kökleri hala kasabadaydı.

Он устроил новую работу и жизнь в городе, но его семья и родственники остались в городе

Yeni topluluk, birlikte çalışarak kendi evlerini, tarlalarını ve okullarını inşa etti

Работая вместе, новая община построила свои собственные дома, поля и школы

Başlangıçta zorlu bir süreçti, ancak zamanla insanlar birbirlerine yardım etmeye başladılar ve yeni bir toplum oluşturdular

Вначале это был трудный процесс, но со временем люди стали помогать друг другу и образовали новое общество

Babam hala marangozluk yapıyor ama artık ben de ona yeni teknolojileri öğretiyorum

Мой отец по-прежнему плотник, но теперь я обучаю его новым технологиям

Yeni bir ülkede ve kültürde büyümek oldukça zorluydu

Вырасти в новой стране и культуре было довольно сложно

Dünya çapında seyahat etmek, yeni insanlarla tanışmak ve farklı kültürleri keşfetmek istedim

Я хотела путешествовать по всему миру, знакомиться с новыми людьми и изучать разные культуры

Bu dönemde, tıp, kimya, astroloji ve matematik alanlarında birçok yeni keşif yapılmıştır

В этот период было сделано много новых открытий в области медицины, химии, астрологии и математики

Bu veriler daha sonra analiz edilir ve uzayın gizemleriyle ilgili yeni keşifler yapılabilir

Затем эти данные можно проанализировать и сделать новые открытия о тайнах космоса

Evrim teorisi, türlerin zamanla değiştiğini ve yeni türlerin ortaya çıktığını öne sürer

Теория эволюции утверждает, что виды изменяются с течением времени и появляются новые виды

Örneğin, kullanıcılar çerçeve ekleyebilmek, kırpılmış fotoğrafları geri alabilmek gibi yeni özellikler istediler

Например, пользователи просили о новых функциях, таких как возможность добавлять рамки, отменять обрезанные фотографии и т.д

Ekibin bir kısmı bu yeni özellikleri geliştirmek için çalıştı, diğerleri ise mevcut kodu optimize etmek ve hataları düzeltmekle meşguldü

Часть команды занималась разработкой новых функций, в то время как другие были заняты оптимизацией существующего кода и исправлением ошибок

Ahmet, yüksek performanslı bilgisayarlar için yeni bir işlemci tasarlamakla görevlendirilmişti

Ахмету было поручено разработать новый процессор для высокопроизводительных компьютеров

Daha sonra, yeni bir mimari oluşturmak için kendi fikirlerini ve yenilikçi yaklaşımlarını birleştirdiler

Затем они объединили свои собственные идеи и инновационные подходы, чтобы создать новую архитектуру

Yeni tasarım, beklenenden daha hızlı, daha verimli ve daha güvenilir bir şekilde çalışıyordu

Новая конструкция работала быстрее, эффективнее и надежнее, чем ожидалось

Bu başarı, şirketin dikkatini çekti ve yeni işlemci ticari bir ürün olarak piyasaya sürüldü

Этот успех привлек внимание компании, и новый процессор был выпущен в качестве коммерческого продукта

Yaratıcı fikirler, deneyler, testler ve sürekli iyileştirmeler, yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve dünyamızı daha da ileriye taşıyor

Творческие идеи, эксперименты, испытания и постоянное совершенствование приводят к появлению новых технологий и двигают наш мир вперед

Misafirin varlığıyla birlikte evde yeni bir enerji ve neşe hakim oldu

С появлением гостя в доме вновь воцарились энергия и радость