Слово на турецком yaşam

yaşam[яшам]
жизнь, существование

Kampanya, şehirdeki nüfusun sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyor

Цель кампании - повысить осведомленность населения города о здоровом образе жизни и здоровом питании

Sari sevinçle kabul etti ve artık orada yaşamaya başladı

Сари с радостью согласилась и стала жить там

İnsanlar, daha fazla alan ve imkan sunan kasabada daha mutlu ve rahat yaşamaya başladılar

Люди стали жить счастливее и комфортнее в городе, который предлагал больше пространства и удобств

Kadın ona, yaşamının geri kalanında seyahat etmek istediğini söyledi

Она сказала ему, что хочет путешествовать до конца своих дней

Şehirde yeni bir iş ve yaşam kurdu, ama ailesi ve kökleri hala kasabadaydı.

Он устроил новую работу и жизнь в городе, но его семья и родственники остались в городе

Gezginler, bu insanların yaşam biçimlerini, inançlarını ve geleneklerini gözlemlemeye başladılar

Путешественники стали наблюдать за образом жизни, верованиями и обычаями этих людей

Kanserin nedeni tam olarak bilinmese de, genetik faktörler, çevresel faktörler ve yaşam tarzı seçimleri gibi birçok faktörün kanser oluşumunda etkisi olduğu düşünülmektedir

Хотя причина возникновения рака точно не известна, считается, что многие факторы, такие как генетические факторы, факторы окружающей среды и выбор образа жизни, влияют на образование рака

Güneş etrafında dönen üçüncü gezegendir ve yaşamın var olduğu tek gezegendir

Это третья планета, вращающаяся вокруг Солнца, и единственная планета, на которой существует жизнь

Atmosferi, yaşam için gerekli oksijen ve karbondioksit gibi gazları içerir

Его атмосфера содержит такие газы, как кислород и углекислый газ, необходимые для жизни

Bilim, insanlığın yaşam kalitesini artırmak için de önemlidir

Наука играет важную роль и в улучшении качества жизни человечества

Ali, doğa fotoğrafçılığı hobisini bir yaşam tarzına dönüştürdü

Али превратил свое увлечение фотографией природы в образ жизни

Belgesel, insanların doğal yaşamı nasıl etkilediğini ve koruma çalışmalarının önemini vurgulayan bir mesaj taşır

Документальный фильм рассказывает о том, как люди влияют на дикую природу и о важности работы по сохранению природы