Слово на турецком yaklaşık

yaklaşık[яклашык]
примерно

Buradan yaklaşık beş kilometre

Отсюда примерно 5 километров

Skandal, banka yöneticilerinin ve iş adamlarının yaklaşık 2 milyar dolarlık yolsuz işlem yaptığı ortaya çıktı

Скандал показал, что руководители банков и бизнесмены были вовлечены в коррупционные сделки на общую сумму около $2 млрд

Ancak, suda çözünmüş oksijenin miktarı havadaki oksijenin yaklaşık onda biri kadardır

Однако количество кислорода, растворенного в воде, составляет примерно одну десятую от количества кислорода в воздухе

Dünya, yaklaşık olarak 4,54 milyar yıl önce oluştu

Земля сформировалась примерно 4,54 миллиарда лет назад

Bugün, dünya genelinde yaklaşık 400.000 bitki türü olduğu tahmin ediliyor

Сегодня, по оценкам, в мире насчитывается около 400 000 видов растений