Слово на турецком uzman

uzman[узман]
эксперт, специалист

Ancak, trafik güvenliği konusunda yapılması gereken daha fazla çalışma olduğu konusunda uzmanlar hemfikir

Однако эксперты согласны с тем, что необходимо проделать большую работу по обеспечению безопасности дорожного движения

Uzmanlar, termal turizm alanının kapatılması gerektiğini ve yeni su kaynaklarının aranması gerektiğini belirtti

Эксперты заявили, что зону термального туризма следует закрыть и искать новые водные ресурсы

Bu adam, Murat'a işletme yönetimi konusunda uzman olduğunu ve ona yardımcı olabileceğini söyledi

Этот человек сказал Мурату, что он эксперт в управлении бизнесом и может ему помочь

1952 yılında, Rosalind Franklin adlı bir İngiliz kristalografi uzmanı, X ışını kırınım tekniklerini kullanarak DNA molekülünün yapısını çözmeye çalıştı

В 1952 году британский кристаллограф по имени Розалинд Франклин попыталась разгадать структуру молекулы ДНК с помощью методов рентгеновской дифракции

Bu amaçla, bitki koruma uzmanları bitki hastalıklarının teşhis ve tedavisi, zararlı böceklerin kontrolü ve bitki beslenmesi gibi konularda çalışmalar yürütürler

Для этого специалисты по защите растений проводят исследования по диагностике и лечению болезней растений, борьбе с вредителями и питанию растений