Слово на турецком tür

tür[тюр]
тип, вид, жанр

Umarız, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemler alınır

Мы надеемся, что будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных несчастных случаев

Adada, daha önce hiç görmedikleri egzotik bitki ve hayvan türleriyle karşılaştılar

На острове они встретили экзотические виды растений и животных, которых никогда раньше не видели

Bu tür örnekler, doğal dünyanın güzelliklerine ve karmaşıklığına dair bize daha fazla anlayış sağlar

Такие примеры дают нам большее понимание красоты и сложности мира природы

Kanser tedavisi, kanserin türüne, evresine ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir

Лечение рака зависит от типа и стадии рака, а также от общего состояния здоровья человека

Dünya, birçok canlı türüne ev sahipliği yapar

Земля является домом для множества видов

Bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve insanlar gibi türler, Dünya'nın ekosistemi içinde birbirleriyle etkileşime girerler

Такие виды, как растения, животные, микроорганизмы и люди, взаимодействуют друг с другом в экосистеме Земли

Mikroorganizmalardan bitkilere, hayvanlara ve insanlara kadar birçok farklı türün incelenmesi, tıp ve çevre bilimleri gibi alanlara da katkı sağlar

Изучение множества различных видов, от микроорганизмов до растений, животных и людей, также вносит вклад в такие области, как медицина и экологические науки

Bu kitap, İngiltere'de bulunan bitki türlerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyordu

В этой книге подробно описаны виды растений, встречающиеся в Англии

Smith'in çalışmaları, bitki türlerinin keşfi ve tanımlanması alanında önemli bir dönüm noktası oldu

Работа Смита стала важной вехой в открытии и идентификации видов растений

Bugün, dünya genelinde yaklaşık 400.000 bitki türü olduğu tahmin ediliyor

Сегодня, по оценкам, в мире насчитывается около 400 000 видов растений

Evrim teorisi, türlerin zamanla değiştiğini ve yeni türlerin ortaya çıktığını öne sürer

Теория эволюции утверждает, что виды изменяются с течением времени и появляются новые виды

Ormanda yürürken, bitki örtüsünün farklı tonları ve çeşitli türlerin zenginliği ile karşılaştı

Прогуливаясь по лесу, он столкнулся с различными оттенками растительности и богатством различных видов животных

İlk günlerde, ekip ormanda dolaşırken nadir kuş türlerini ve egzotik bitkileri görüntüler

В первые дни команда бродила по джунглям, наблюдая за редкими видами птиц и экзотических растений