Слово на турецком su

su[су]
вода

Bu sudan içmek istiyorum

Мне хочется выпить этой воды

Şehir merkezindeki nehirler ve denizler, atıklar ve atık su maddeleri nedeniyle ciddi derecede kirlenmiş durumda

Реки и моря в центре города сильно загрязнены отходами и стоками

Geçen yıl, bir kasabada sıcak su kaynağı olan termal turizm alanının su seviyesi hızla düşmeye başladı

В прошлом году уровень воды в зоне термального туризма с источником горячей воды в одном из городов начал стремительно падать

Ancak, bu tedbir yeterli olmadı ve su seviyesi hâlâ düşmeye devam etti

Однако этой меры оказалось недостаточно, и уровень воды продолжал падать

Ancak nehirdeki sular oldukça hızlı akıyordu ve bir kamp yapmak için uygun bir yer bulmak oldukça zordu

Однако вода в реке текла довольно быстро, и было трудно найти подходящее место для лагеря

Birkaç gün boyunca ormanda hayatta kalmaya çalıştılar ve su ve yiyecek aradılar

В течение нескольких дней они пытались выжить в лесу, искали воду и еду

Bir süre sonra şehirde su kaynakları tükendi ve insanlar su sıkıntısı çekmeye başladılar

Через некоторое время запасы воды в городе были исчерпаны, и люди начали страдать от нехватки воды

İnsanlar, birbirleriyle su kaynakları hakkında anlaşmazlıklar yaşamaya başladılar

Люди начали спорить друг с другом по поводу водных ресурсов

Kimileri, suların tümüne sahip olmak istiyorlardı ve diğerlerinin sadece az miktarda su kullanmasına izin veriyorlardı

Одни хотели владеть всей водой и позволяли другим использовать лишь небольшое количество воды

Önerisi, suyun kullanımı için bir sistem oluşturmak ve su kaynaklarını paylaşmak oldu

Его предложение заключалось в создании системы использования воды и совместном использовании водных ресурсов

Suda yaşayan bitkiler, oksijen üretmek için fotosentez yoluyla karbondioksiti parçalarlar ve oksijeni salarlar

Водные растения расщепляют углекислый газ и выделяют кислород в процессе фотосинтеза для производства кислорода

Ancak, suda çözünmüş oksijenin miktarı havadaki oksijenin yaklaşık onda biri kadardır

Однако количество кислорода, растворенного в воде, составляет примерно одну десятую от количества кислорода в воздухе

Su, hava, toprak, ormanlar, mineraller ve enerji kaynakları, insanların hayatını sürdürmesi için hayati önem taşır

Вода, воздух, почва, леса, минералы и энергетические ресурсы жизненно важны для выживания человека

Örneğin, bir deprem veya sel bölgedeki evleri yıkabilir, hastaneleri ve okulları tahrip edebilir ve yiyecek ve su kaynaklarını yok edebilir

Например, землетрясение или наводнение может разрушить дома в районе, уничтожить больницы и школы, уничтожить запасы продовольствия и воды

Suyun altında, mercan resiflerinin renk cümbüşüne tanık oldu

Под водой он наблюдал за буйством красок коралловых рифов