Слово на турецком şehir

şehir[шехир]
город

Ben Barselona şehrini çok severim.

Мне очень нравится город Барселона

Coğrafyacı denizlerin, nehirlerin, şehirlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen kişidir

Географ - это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни

Kazanın nedeni o dakikalarda şehir içinde bulunan yoğun trafik nedeniyle aracın sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi oldu

Причиной аварии стало то, что водитель автомобиля потерял контроль над машиной из-за интенсивного движения в городе в то время

Ayrıca, şehir içindeki trafik akışının daha iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekildi

Также было указано на необходимость более эффективного управления транспортными потоками в городе

Şehir merkezindeki nehirler ve denizler, atıklar ve atık su maddeleri nedeniyle ciddi derecede kirlenmiş durumda

Реки и моря в центре города сильно загрязнены отходами и стоками

Ayrıca, şehir merkezindeki endüstriyel atıkların daha iyi yönetilmesi ve çevreye daha az zararlı çözümler bulunması gerekmektedir.

Также существует необходимость более эффективного управления промышленными отходами в центре города и поиска решений, менее вредных для окружающей среды

Aktivistler, şehir merkezindeki atık deposunun yerlilerin sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğini iddia ediyorlar

Активисты утверждают, что склад отходов в центре города угрожает здоровью местных жителей и окружающей среде

Kampanya, şehirdeki nüfusun sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyor

Цель кампании - повысить осведомленность населения города о здоровом образе жизни и здоровом питании

Bu haber, tüm şehir tarafından dikkate alındı ve inşaat şirketi, Ahmed'in iddialarını yalanladı

Эту новость подхватил весь город, и строительная компания опровергла обвинения Ахмеда

Şehir halkı, Ayşe'nin maceralarını ve cesaretini duyunca hayran kaldılar

Когда жители города услышали о приключениях и храбрости Айше, они были поражены

Şehirde kalmaya karar verdi ve orada mutlu bir hayat sürdü

Он решил остаться в городе и прожил там счастливую жизнь

Ancak köyde doktor bulunmuyordu ve şehre gitmeleri gerekiyordu

Однако в деревне не было врача, и им пришлось ехать в город

Ayşe, şehre vardıktan sonra doktoru buldu ve kocasını tedavi ettirdi

Приехав в город, Айша нашла врача и отправила мужа лечиться

Ancak şehirde kalması gerekiyordu, çünkü kocası henüz tamamen iyileşmemişti

Но ей пришлось остаться в городе, потому что ее муж еще не полностью выздоровел

Bir kadın, bir gün dağın tepesinde otururken, güzel bir şehre giden bir yol gördü

Однажды женщина сидела на вершине горы и увидела дорогу, ведущую в прекрасный город

O, köyde bulunan tüm ürünleri şehre satıp para kazanmayı düşündü.

Он думал, что будет продавать всю продукцию деревни в город и зарабатывать деньги

Hepsi aynı okulda okumuşlardı ama üniversite için farklı şehirlere gitmişlerdi

Все они учились в одной школе, но для поступления в университет разъехались по разным городам

Elif, şehirde çalışan bir avukattı ve son dönemde oldukça meşguldü

Элиф была адвокатом, работающим в городе, и в последнее время была очень занята

Üniversiteye başladığımda, büyük bir şehirde yaşıyordum ve bu benim için oldukça zor bir süreçti

Когда я поступила в университет, я жила в большом городе, и для меня это был очень сложный период.

Ali, şehirden geri döndüğünde, ailesine tarım işleri hakkında daha fazla bilgi öğrenmek istediğini söyledi

Когда Али вернулся из города, он сказал своей семье, что хочет больше узнать о сельскохозяйственной работе

Şehirde yaşamak zorlu ve masraflıydı

Жить в городе было трудно и дорого

Bir gün, bazıları şehre göç etmeye karar verdi ve ailelerinden ayrılmak zorunda kaldılar

Однажды некоторые из них решили переехать в город, и им пришлось оставить свои семьи

Şehirde yeni bir iş ve yaşam kurdu, ama ailesi ve kökleri hala kasabadaydı.

Он устроил новую работу и жизнь в городе, но его семья и родственники остались в городе

Bir gün bir felaket yaşandı ve şehirleri büyük bir yangınla yok oldu

Однажды случилось несчастье, и их город был уничтожен сильным пожаром

Bir süre sonra şehirde su kaynakları tükendi ve insanlar su sıkıntısı çekmeye başladılar

Через некоторое время запасы воды в городе были исчерпаны, и люди начали страдать от нехватки воды