sürdürmek

sürdürmek

продолжать, продлевать, поддерживать

Belediye, projenin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir proje olduğunu belirtti ve vatandaşların desteğini istedi

Муниципалитет заявил, что проект является устойчивым и долгосрочным, и попросил поддержки граждан

Ancak o, asla pes etmedi ve yolculuğunu sürdürdü

Однако он не сдался и продолжил свой путь

Birkaç ay boyunca, Murat'ın icadı için çalışmalarını sürdürdü

В течение нескольких месяцев Мурат продолжал работать над своим изобретением

Bu insanlar zorlu bir hayat sürdürmek zorunda kaldılar, ama yine de hayatta kalmak için mücadele ettiler

Этим людям приходилось вести тяжелую жизнь, но они все равно боролись за выживание

Bu yüzden, hayatı boyunca her zaman mücadele etmeyi sürdürdü

Вот почему на протяжении всей своей жизни он всегда продолжал бороться

Okul hayatım boyunca müziği sürdürdüm ve birçok yerel müzik yarışmasında ödüller kazandım

Я занимался музыкой на протяжении всей школьной жизни и занимал призовые места во многих местных музыкальных конкурсах

Bilim insanları, doğanın ve evrenin daha iyi anlaşılması için çalışmalarını sürdürmektedirler

Ученые продолжают работать над более глубоким пониманием природы и Вселенной

Bu kadar büyük bir vücudun besin alımı ve metabolizma açısından nasıl sürdürülebilir olduğu hala bir gizemdi

До сих пор остается загадкой, как такое большое тело было устойчивым с точки зрения потребления питательных веществ и метаболизма

Su, hava, toprak, ormanlar, mineraller ve enerji kaynakları, insanların hayatını sürdürmesi için hayati önem taşır

Вода, воздух, почва, леса, минералы и энергетические ресурсы жизненно важны для выживания человека

Bu nedenle, Dünya'yı korumak ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak önemlidir

Поэтому важно защищать Землю и работать над созданием устойчивого будущего

Bitki koruma çalışmaları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunması için büyük bir öneme sahiptir

Мероприятия по защите растений имеют большое значение для устойчивого ведения сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов

Yenilenebilir enerji, çevreye zarar vermeden günlük hayatımızı sürdürmemize yardımcı olan bir enerji kaynağıdır

Возобновляемая энергия - это источник энергии, который помогает нам вести повседневную жизнь без ущерба для окружающей среды