Слово на турецком sahip

sahip[сахип]
владелец, хозяин, обладатель

O kadar çok kıskanç bir yapıya sahipmiş ki tüm duyulan sesleri bile duymak istemiyormuş

Он был настолько ревнив, что даже не хотел слышать все эти звуки

Ancak, artık daha fazla bilgi sahibi olduğu için daha verimli bir şekilde çalışabiliyordu

Однако теперь, когда у него было больше информации, он мог работать более эффективно

Bir gün, restoranın sahibi Hasan'a bir yarışma düzenlemek istediğini söyledi

Однажды владелец ресторана сказал Хасану, что хочет устроить конкурс

Ancak, Edison'un ampulü ve aküsü, çok pahalı ve sınırlı kullanıma sahipti

Однако лампочка и батарейка Эдисона были очень дорогими и имели ограниченное применение

Bu, modern toplumun gelişiminde büyük bir etkiye sahip oldu

Это оказало большое влияние на развитие современного общества

Dünya, birçok canlı türüne ev sahipliği yapar

Земля является домом для множества видов

Sonuç olarak, bilim, insanlık için büyük bir öneme sahiptir

В заключение хочу сказать, что наука имеет огромное значение для человечества

Doğal seçilim, bir türün çevresel faktörlere uyum sağlaması ve hayatta kalmak için en uygun özelliklere sahip bireylerin seçilmesi sürecidir

Естественный отбор - это процесс, с помощью которого вид адаптируется к факторам окружающей среды и отбирает особей с наиболее благоприятными характеристиками для выживания

Bitki koruma çalışmaları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunması için büyük bir öneme sahiptir

Мероприятия по защите растений имеют большое значение для устойчивого ведения сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов

Bu araştırmaların sonucunda, Mars'ın gelecekte insanlık için bir koloni gezegeni olup olmayacağına dair daha net bir fikir sahibi olacağız

В результате этих исследований мы получим более четкое представление о том, станет ли Марс планетой-колонией для человечества в будущем

Evsizlere barınma sağlamak, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımı yapmak için yerel yardım kuruluşlarıyla işbirliği yaptı

Сотрудничал с местными организациями по оказанию помощи, предоставляя кров бездомным, еду и одежду нуждающимся семьям