Слово на турецком orta

orta[орта]
средний, середина

Derken bir sabah, güneşin doğuşuyla birlikte çıktı ortaya

И вот наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись

Bir gün, ülkenin başkentinde büyük bir çevre kirliliği skandalı ortaya çıktı

Однажды в столице страны разразился крупный скандал, связанный с загрязнением окружающей среды

Türkiye'de son yılların en büyük yolsuzluk skandalı, ülkenin en büyük bankalarından birinin ortaya çıktı

Крупнейший коррупционный скандал последних лет в Турции разразился в одном из крупнейших банков страны

Skandal, banka yöneticilerinin ve iş adamlarının yaklaşık 2 milyar dolarlık yolsuz işlem yaptığı ortaya çıktı

Скандал показал, что руководители банков и бизнесмены были вовлечены в коррупционные сделки на общую сумму около $2 млрд

Albümün yayınlanması için gereken izinler alınırken ortaya çıkan bir dizi engel, Zeynep'i hayal kırıklığına uğrattı

Зейнеп была разочарована рядом препятствий, возникших при получении необходимых разрешений для выпуска альбома

İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula gittim ve burada yeni arkadaşlar edindim

После окончания начальной школы я перешел в среднюю школу, где у меня появились новые друзья

Benim ailem orta sınıf bir aileydi ve hayatımızda maddi zorluklarla karşılaştık

Моя семья принадлежала к среднему классу, и в жизни мы сталкивались с финансовыми трудностями

Bir fırtına sırasında adanın güneyindeki kayalıklara çarpan bir gemi enkazı ortaya çıktı

Были обнаружены обломки судна, которое во время шторма врезалось в скалы к югу от острова

Ortaokula geçtiğimde, daha fazla sorumluluk almaya başladım

Когда я перешла в среднюю школу, я стала брать на себя больше ответственности

Orta Çağ boyunca, Avrupa'da bilimsel ilerleme yavaşlamıştır, ancak İslam dünyasında bilim ve matematik önemli ölçüde ilerlemiştir

В Средние века научный прогресс замедлился в Европе, но наука и математика значительно продвинулись в исламском мире

Bu sorunun yanıtı ise, bitkilerin evriminde ortaya çıkan muhteşem bir adaptasyon örneği olarak karşımıza çıkar

Ответ на этот вопрос является замечательным примером адаптации в эволюции растений

Savaş sonrasında, havacılık sektörü hızla büyüdü ve sivil havacılık da ortaya çıktı

После войны авиационная промышленность быстро развивалась, возникла и гражданская авиация

Evrim teorisi, türlerin zamanla değiştiğini ve yeni türlerin ortaya çıktığını öne sürer

Теория эволюции утверждает, что виды изменяются с течением времени и появляются новые виды

Yaratıcı fikirler, deneyler, testler ve sürekli iyileştirmeler, yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve dünyamızı daha da ileriye taşıyor

Творческие идеи, эксперименты, испытания и постоянное совершенствование приводят к появлению новых технологий и двигают наш мир вперед

Atölyeler, kurslar ve etkinlikler düzenleyerek gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oldu

Помогали молодым людям раскрыть свой потенциал, организуя семинары, курсы и мероприятия