Слово на турецком özellikle

özellikle[озелликле]
особенно, в особенности, в частности

Özellikle deniz kirliliği, deniz hayatını tehdit ediyor ve balıkçıların işini olumsuz etkiliyor

В частности, загрязнение морской среды угрожает морской жизни и негативно влияет на бизнес рыбаков

Okul hayatım boyunca özellikle matematik ve bilim konularına meraklıydım

На протяжении всей моей школьной жизни я особенно интересовался математикой и естественными науками

Kara delikler, özellikle devasa yıldızlarının son aşamalarında oluşurlar

Черные дыры образуются в конечных стадиях особенно массивных звезд

Özellikle bitkilerin büyüme süreci ve hayvanların davranışları ilgisini çekiyordu

Его особенно интересовали рост растений и поведение животных

Eşi Pierre Curie ile birlikte, uranyumun radyoaktif özelliklerini keşfettiler

Вместе со своим мужем Пьером Кюри они открыли радиоактивные свойства урана

Mendel, bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerle, kalıtımın belli özelliklerin birleşmesiyle oluşan faktörlerle kontrol edildiğini keşfetti

Проводя эксперименты на горохе, Мендель обнаружил, что наследственность контролируется факторами, которые образуются при сочетании определенных признаков

Özellikle, bağırsak bakterilerimiz, bağırsak sağlığı için hayati önem taşır

В частности, наши кишечные бактерии жизненно важны для здоровья кишечника

Örneğin, insanlarda saç rengi, göz rengi, boy ve diğer özellikler, DNA'da bulunan genler tarafından belirlenir

Например, у людей цвет волос, цвет глаз, рост и другие характеристики определяются генами, находящимися в ДНК

Gökbilim, evrenin yapısı, özellikleri ve keşifleriyle ilgilenir

Астрономия занимается изучением структуры, свойств и открытий Вселенной

Kimya, maddelerin yapısı, özellikleri ve reaksiyonlarıyla ilgilenir

Химия изучает структуру, свойства и реакции веществ

Kimyacılar, malzemelerin özelliklerini anlamak için laboratuvar çalışmaları yaparlar

Химики выполняют лабораторные работы, чтобы понять свойства материалов

Fakat bazı doğal afetler özellikle belirli bölgelerde daha sık görülür

Однако некоторые стихийные бедствия чаще происходят в определенных регионах

Özellikle, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde, doğal afetlerin insanlar üzerindeki etkisi daha ciddidir

Воздействие стихийных бедствий на людей особенно ощущается в бедных и развивающихся странах