Слово на турецком örnek

örnek[орнек]
пример, образец

Bu sorunun yanıtı ise, bitkilerin evriminde ortaya çıkan muhteşem bir adaptasyon örneği olarak karşımıza çıkar

Ответ на этот вопрос является замечательным примером адаптации в эволюции растений

Su bitkileri arasında en iyi bilinen örneklerden biri, nilüferlerdir

Одним из наиболее известных примеров водных растений является водяная лилия

Bu muhteşem adaptasyon örneği, bitkilerin doğal seleksiyon yoluyla evrimleştiğini ve çevrelerine uyum sağlamak için benzersiz yollar bulduklarını gösterir

Этот впечатляющий пример адаптации показывает, что растения развиваются путем естественного отбора и находят уникальные способы адаптации к окружающей среде

Bu tür örnekler, doğal dünyanın güzelliklerine ve karmaşıklığına dair bize daha fazla anlayış sağlar

Такие примеры дают нам большее понимание красоты и сложности мира природы

Smith, bu sorunun cevabını bulmak için, tüm dünyada bulunan bitki örneklerini incelemeye karar verdi

Чтобы найти ответ на этот вопрос, Смит решил проанализировать образцы растений со всего мира

Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji ve biyokütle enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının en yaygın örnekleridir

Энергия ветра, солнечная энергия, гидроэлектрическая энергия и энергия биомассы являются наиболее распространенными примерами возобновляемых источников энергии