Слово на турецком önem

önem[онем]
важность, значение

Bu hikaye, insanların doğaya ve çevreye olan saygılarının önemi

Эта история о том, как важно бережное отношение людей к природе и окружающей среде

Ahmed, çalıştığı inşaat şirketinde güvenliğin önemsenmediğini ve işçilerin haklarının ihlal edildiğini iddia ediyordu

Ахмед утверждал, что строительная компания, в которой он работал, игнорировала технику безопасности и нарушала права рабочих

Onlar için önemli olan, güvenceli bir iş bulması ve iyi bir evlilik yapmasıydı

Главное для них было в том, чтобы он нашел надежную работу и заключил хороший брак

Aylin'in hikayesi, hayallerimiz için mücadele etmenin ve pes etmemenin önemini gösteriyor

История Айлин показывает, как важно бороться за свои мечты и не сдаваться

İşinde daha başarılı oldu, kendine daha çok zaman ayırdı ve en önemlisi, hayatının aşkını buldu

Он стал более успешным на работе, у него появилось больше времени для себя и, самое главное, он нашел любовь всей своей жизни

Mehmet, her daim öğrencilerine tarihin önemini anlatır ve onları tarihin derinliklerine götürürdü

Мехмет всегда объяснял своим ученикам важность истории и увлекал их в глубь истории

Ailem beni her zaman destekledi ve benim eğitimime çok önem verdi

Моя семья всегда поддерживала меня и много заботилась о моем образовании

Copernicus'un keşfi, bilimin ve insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir

Открытие Коперника считается важным поворотным моментом в науке и истории человечества

Bu olay, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ve uçuş teknolojisi hızla gelişmeye başladı

Это событие стало важным поворотным моментом в истории авиации, и технология полетов начала стремительно развиваться

Özellikle, bağırsak bakterilerimiz, bağırsak sağlığı için hayati önem taşır

В частности, наши кишечные бактерии жизненно важны для здоровья кишечника

Tesla, elektrikli araçların popülerleşmesine önemli bir katkı sağladı ve özellikle Model S gibi araçlarıyla büyük bir başarı elde etti

Компания Tesla внесла значительный вклад в популяризацию электромобилей и достигла большого успеха, особенно с автомобилями, как Model S

Su, hava, toprak, ormanlar, mineraller ve enerji kaynakları, insanların hayatını sürdürmesi için hayati önem taşır

Вода, воздух, почва, леса, минералы и энергетические ресурсы жизненно важны для выживания человека

Sonuç olarak, bilim, insanlık için büyük bir öneme sahiptir

В заключение хочу сказать, что наука имеет огромное значение для человечества

Bitki koruma çalışmaları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunması için büyük bir öneme sahiptir

Мероприятия по защите растений имеют большое значение для устойчивого ведения сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов

İnşaat sürecinde, güvenlik büyük önem taşıyordu

В процессе строительства безопасность имела первостепенное значение

Belgesel, insanların doğal yaşamı nasıl etkilediğini ve koruma çalışmalarının önemini vurgulayan bir mesaj taşır

Документальный фильм рассказывает о том, как люди влияют на дикую природу и о важности работы по сохранению природы

Aile, bir araya gelerek ev işlerini paylaşır ve evlerini temiz ve düzenli tutmanın önemini bilirdi

Семья совместно выполняла домашние обязанности и осознавала важность поддержания чистоты и порядка в доме