Слово на турецком oluşturmak

oluşturmak[олуштурмак]
создать, формировать

Proje, şehir merkezindeki yoksul mahallelerdeki çocuklar için eğitim ve oyun alanlarının oluşturulmasını hedefliyor

Проект направлен на создание образовательных и игровых площадок для детей в бедных кварталах в центре города

Daha sonra, ormandaki ağaçları kestiler ve yerleşim alanı oluşturmak için araziyi düzenlediler

Затем они вырубили деревья в лесу и выровняли землю, чтобы создать поселение

Bahçıvanlar bahçeler oluşturdu, marangozlar evler yapıp içini mobilyalarla donattı, demirci ise kapılar ve pencereler yaptı

Садовники создавали сады, плотники строили дома и обставляли их мебелью, кузнецы делали двери и окна

Konserlerimizle bir hayran kitlesi oluşturduk ve birkaç müzik festivalinde çalmaya başladık

Мы создали базу поклонников благодаря нашим концертам и начали выступать на нескольких музыкальных фестивалях

Başlangıçta zorlu bir süreçti, ancak zamanla insanlar birbirlerine yardım etmeye başladılar ve yeni bir toplum oluşturdular

Вначале это был трудный процесс, но со временем люди стали помогать друг другу и образовали новое общество

Önerisi, suyun kullanımı için bir sistem oluşturmak ve su kaynaklarını paylaşmak oldu

Его предложение заключалось в создании системы использования воды и совместном использовании водных ресурсов

Bilim insanları, gözlemler yaparlar, hipotezler oluştururlar, bu hipotezleri test ederler ve sonuçlarını yorumlarlar

Ученые проводят наблюдения, формулируют гипотезы, проверяют эти гипотезы и интерпретируют результаты

Eski Yunan filozofları, matematikçiler ve astronomlar, bilimin temel ilkelerini oluşturmuşlardır

Древнегреческие философы, математики и астрономы установили основные принципы науки

Newton, bir prizma kullanarak, beyaz ışığın spektrumunu yani renklerini oluşturmayı başardı

Используя призму, Ньютон смог создать спектр белого света, то есть его цвета

Daha sonra, bu renklerin birleşerek beyaz ışığı oluşturduklarını keşfetti

Позже он обнаружил, что эти цвета объединяются в белый свет

Bu keşifler, modern kimyanın temellerini oluşturdu

Эти открытия заложили основы современной химии

Bu sistem, elementlerin tanımlanması ve adlandırılması için kullanılan modern kimya terminolojisinin temelini oluşturdu

Эта система легла в основу современной химической терминологии, используемой для идентификации и номенклатуры элементов

Bu çalışması, modern epidemiyolojinin temellerini oluşturdu

Эта работа заложила основы современной эпидемиологии

İklim değişikliği, çevre kirliliği, ormansızlaşma ve diğer faktörler, Dünya'nın geleceği için büyük bir tehlike oluşturabilir

Изменение климата, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов и другие факторы могут представлять серьезную угрозу для будущего Земли

Daha sonra, yeni bir mimari oluşturmak için kendi fikirlerini ve yenilikçi yaklaşımlarını birleştirdiler

Затем они объединили свои собственные идеи и инновационные подходы, чтобы создать новую архитектуру

Geliştirme ekibi, telefonun işletim sistemi için özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü oluşturdu

Команда разработчиков создала индивидуальный пользовательский интерфейс для операционной системы телефона

İlk adımda, mühendisler chatbotun geliştirme platformunu belirledi ve gerekli altyapıyı oluşturdu

На первом этапе инженеры определили платформу для разработки чатбота и создали необходимую инфраструктуру

Mimarlar, modern ve şık bir tasarım oluşturmak için malzeme ve renk seçimlerinde titizlikle çalıştılar

Архитекторы тщательно подошли к выбору материалов и цветов, чтобы создать современный и стильный дизайн