Слово на турецком madde

madde[мадде]
статья, вещество, предмет

Şehir merkezindeki nehirler ve denizler, atıklar ve atık su maddeleri nedeniyle ciddi derecede kirlenmiş durumda

Реки и моря в центре города сильно загрязнены отходами и стоками

Devlet yetkilileri, bir fabrikanın atık maddelerini doğaya atması sonucu ortaya çıkan kirliliğin boyutlarını inceledi

Государственные органы расследовали масштабы загрязнения, вызванного заводом, сбрасывающим отходы в окружающую среду

Murat, daha önce hiç kimse tarafından keşfedilmemiş bir maddeyi buldu

Мурат нашел химическое вещество, которое еще никто не открывал

Kendisine bir enjeksiyon yaparak maddeyi vücuduna aldı

Он ввел это вещество в свое тело, сделав себе инъекцию

Basit bir şekilde ifade edecek olursak, bir kara delik, yoğunluğu ve çekim gücü o kadar yüksek olan bir yerdir ki, oradan ne ışık ne de madde kaçabilir

Проще говоря, черная дыра - это место с такой высокой плотностью и гравитацией, что ни свет, ни материя не могут вырваться наружу

Yıldızlar, ömürlerinin sonuna yaklaştıklarında, yakıtlarını tüketirler ve çekirdeklerindeki madde çöker

Когда звезды приближаются к концу своей жизни, у них заканчивается топливо, и материал в их ядрах разрушается

Bu madde, kara deliklerin oluşumunu tetikleyen bir süreçtir

Эта материя является процессом, запускающим образование черных дыр

Çekirdek o kadar yoğun hale gelir ki, çevresindeki maddeyi kendine doğru çeker ve etrafındaki her şeyi yutar

Ядро становится настолько плотным, что притягивает к себе окружающую материю и поглощает все вокруг себя

Radyoaktif maddeler, doğal olarak bulunan elementlerin yanı sıra, yeni sentezlenen maddelerde de bulunabilirdi

Радиоактивные вещества могут содержаться как в элементах природного происхождения, так и в недавно синтезированных веществах

1785 yılında, İngiliz kimyager Joseph Priestley, karbondioksit gazını bazı maddelerin üzerinde uygulayarak, oksijen gazını keşfetti

В 1785 году английский химик Джозеф Пристли открыл газ кислород, применив газ углекислый газ к некоторым веществам

Fizik, madde, enerji ve doğanın temel prensipleriyle ilgilenir

Физика рассматривает фундаментальные принципы материи, энергии и природы

Kimya, maddelerin yapısı, özellikleri ve reaksiyonlarıyla ilgilenir

Химия изучает структуру, свойства и реакции веществ