kaynak

kaynak

источник, ресурс

Öncelikle, turizm sektörünün en büyük sorunlarından biri olan sıcak su kaynaklarının yok olması hakkında bir hikâye sunacağım

Во-первых, я расскажу об уничтожении ресурсов горячей воды, что является одной из самых больших проблем туристического сектора

Geçen yıl, bir kasabada sıcak su kaynağı olan termal turizm alanının su seviyesi hızla düşmeye başladı

В прошлом году уровень воды в зоне термального туризма с источником горячей воды в одном из городов начал стремительно падать

Uzmanlar, termal turizm alanının kapatılması gerektiğini ve yeni su kaynaklarının aranması gerektiğini belirtti

Эксперты заявили, что зону термального туризма следует закрыть и искать новые водные ресурсы

Bir süre sonra şehirde su kaynakları tükendi ve insanlar su sıkıntısı çekmeye başladılar

Через некоторое время запасы воды в городе были исчерпаны, и люди начали страдать от нехватки воды

İnsanlar, birbirleriyle su kaynakları hakkında anlaşmazlıklar yaşamaya başladılar

Люди начали спорить друг с другом по поводу водных ресурсов

Önerisi, suyun kullanımı için bir sistem oluşturmak ve su kaynaklarını paylaşmak oldu

Его предложение заключалось в создании системы использования воды и совместном использовании водных ресурсов

Snow, salgının kaynağını bulmak için sokak haritasını çıkararak, su kaynaklarının yerlerini ve hastaların konumlarını işaretledi

Сноу составил карту улиц, чтобы найти источник вспышки, отмечая места расположения источников воды и местонахождения пациентов

Su, hava, toprak, ormanlar, mineraller ve enerji kaynakları, insanların hayatını sürdürmesi için hayati önem taşır

Вода, воздух, почва, леса, минералы и энергетические ресурсы жизненно важны для выживания человека

Örneğin, bir deprem veya sel bölgedeki evleri yıkabilir, hastaneleri ve okulları tahrip edebilir ve yiyecek ve su kaynaklarını yok edebilir

Например, землетрясение или наводнение может разрушить дома в районе, уничтожить больницы и школы, уничтожить запасы продовольствия и воды

Bitki koruma çalışmaları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunması için büyük bir öneme sahiptir

Мероприятия по защите растений имеют большое значение для устойчивого ведения сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов

Günümüzde çevreye duyarlılığın artmasıyla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi de artmaktadır

Сегодня, с ростом экологической сознательности, интерес к возобновляемым источникам энергии также продолжает расти

Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji ve biyokütle enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının en yaygın örnekleridir

Энергия ветра, солнечная энергия, гидроэлектрическая энергия и энергия биомассы являются наиболее распространенными примерами возобновляемых источников энергии

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak, fosil yakıtların kullanımı azaltılabilir ve atmosfere salınan sera gazı miktarı azaltılabilir

Благодаря использованию возобновляемых источников энергии можно сократить использование ископаемого топлива и уменьшить количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу

Yenilenebilir enerji kaynakları da kendi başlarına çözüm değillerdir

Возобновляемые источники энергии сами по себе не являются решением проблемы