Слово на турецком insan

insan[инсан]
человек, человеческое существо

Neyse, mesleğim gereği , yaşamım boyunca birçok önemli insanla bir arada bulundum

На своем веку я много встречал разных серьезных людей

İnsan komik olmak istediğinde bazen yalan söylemek zorunda kalıyor

Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврешь

Aslında insanlar Dünyada pek az yer işgal ederler

Люди занимают на Земле не так уж много места

İnsanlar tüfeklerle dolaşırlar ve avlanırlar

У людей есть ружья, и они ходят на охоту

Haber muhabirleri de skandalı araştırdı ve kirlilik nedeniyle sağlık sorunları yaşayan insanlarla görüştü

Репортеры новостей также расследовали скандал и взяли интервью у людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за загрязнения окружающей среды

Birçok insan faturalarını ödemekte zorluk çekti ve hükümetin bu sorunu çözmesi için baskı yapmaya başladı

Многие люди испытывали трудности с оплатой счетов и начали оказывать давление на правительство, чтобы решить эту проблему

Bu hikaye, insanların doğaya ve çevreye olan saygılarının önemi

Эта история о том, как важно бережное отношение людей к природе и окружающей среде

Artık Ali, dünyadaki her şeyi yapabilecek güçteydi ve köyündeki insanların sorunlarını çözebilecekti

Теперь Али мог делать все на свете и решать проблемы людей в своей деревне

Ali, köyündeki insanların yiyecek ve ihtiyaçlarını karşılamak için avlanmaya çıkmıştı

Али охотился, чтобы обеспечить людей в своей деревне едой и предметами первой необходимости

Hayatın zorluklarına rağmen, Ayşe asla pes etmemiş ve sevdiği insanlar için her şeyi yapmıştı

Несмотря на жизненные трудности, Айше никогда не сдавалась и делала все для людей, которых любила

Kasabanın genişlemesi, insanlar için çok önemliydi

Расширение города было очень важно для людей

İnsanlar, daha fazla alan ve imkan sunan kasabada daha mutlu ve rahat yaşamaya başladılar

Люди стали жить счастливее и комфортнее в городе, который предлагал больше пространства и удобств

Zaman geçtikçe, park daha da güzelleşti ve insanlar oraya gelmeye başladılar

Со временем парк становился все красивее и красивее, и люди стали приходить туда

Bu insan, her zaman konuşmalarında aynı kelimeleri kullanırdı

Этот человек всегда использовал одни и те же слова в своих речах

Bu insanlar, bu durumun farkına vararak bir şeyler değiştirmeye karar verdiler

Эти люди осознали это и решили что-то изменить.

Bu, hem insanları birbirine yakınlaştırdı hem de hayatlarına yeni bakış açıları kazandırdı

Это сблизило людей и позволило им по-новому взглянуть на свою жизнь

Bu insanlar, birbirleriyle çok fazla konuşmuyorlardı ve büyük çoğunluğu kendi işleriyle uğraşıyordu

Эти люди мало разговаривали друг с другом, большинство из них были заняты своими делами

Bu grupta, farklı topluluklardan insanlara yardım ediyorlardı

В этой группе они помогали людям из разных районов

Seyahat ettiği her yerde, farklı kültürler ve insanlarla tanıştı ve bu da onu büyük bir şekilde etkiledi

Везде, где он путешествовал, он встречал разные культуры и людей, которые оказали на него большое влияние

Ali, yetenek yarışması sonrası daha fazla insanla tanışmaya başladı ve sosyal hayatı daha da renkli hale geldi

После шоу талантов Али начал встречаться с большим количеством людей, и его личная жизнь стала более яркой

Ancak, kasabadaki insanların birbirine yardım etme ruhu her zaman devam etti

Однако в городе навсегда сохранился дух взаимопомощи

Farklı ülkelerdeki insanlarla tanışıyor, yemeklerini tadıyor, yerel gelenekleri öğreniyordu

Он познакомился с людьми из разных стран, попробовал их блюда и узнал о местных традициях

Emre, seyahatleri sırasında birçok insanın hayatını değiştirdi

Эмре поменял жизнь множества людей во время своих путешествий

Böylece, Murat insanlık için bir kahraman haline geldi ve bilim dünyasında saygınlık kazandı

Таким образом, Мурат стал героем для человечества и завоевал уважение в научном мире

Bir zamanlar, İstanbul'un en kalabalık semtlerinden birinde, farklı hayatları olan üç insan yaşardı.

Однажды в одном из самых многолюдных районов Стамбула жили три человека с разными судьбами

Bu üç insanın hayatı bir gün beklenmedik bir şekilde kesişti

Жизни этих трех людей неожиданно пересеклись в один прекрасный день

Farklı kültürler, insanlar ve yerler görmek bana yeni bir perspektif kazandırdı ve daha açık fikirli biri haline geldim

Знакомство с разными культурами, людьми и местами позволило мне по-новому взглянуть на вещи, и я стал более открытым

Sonunda, insanlarla konuşmak ve onlara yardım etmek istediğimi fark ettim ve terapist olmak için eğitim almaya karar verdim

В конце концов, я поняла, что хочу разговаривать с людьми и помогать им, и решила пройти обучение на терапевта

O zamandan beri, birçok insan beni kullanarak çeşitli görevlerinde yardımcı oldular

С тех пор многие люди обращались ко мне за помощью в решении различных задач

Hayatım boyunca, ailem, arkadaşlarım ve iş arkadaşlarım gibi birçok harika insanla tanıştım

На протяжении своей жизни я встретил много замечательных людей, таких как моя семья, друзья и коллеги

Zamanla aile, yeni yerdeki insanlarla yakın bir ilişki kurmaya başladı

Со временем семья начала устанавливать близкие отношения с людьми на новом месте

Bu insanlar, yıllar boyunca sadece kendi topraklarında yaşayarak kendi kültürlerini korumuşlardı

В течение многих лет эти люди сохраняли свою культуру, живя только на своей собственной земле

1990'larda, insandaki tüm genlerin haritasını çıkarmak için büyük bir uluslararası projeye başlandı

В 1990-х годах был начат крупный международный проект по картированию всех генов человека

Bu, insan vücudundaki her bir hücrede bulunan DNA'nın tamamını kapsıyordu

Это охватывало всю ДНК, присутствующую в каждой клетке человеческого тела

İnsanların hayal ettikleri şeylerin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösterdi ve geleceğe dair umutlarımızı artırdı

Он показал, что можно реализовать то, о чем мечтают люди, и возродил наши надежды на будущее