Слово на турецком incelemek

incelemek[инджелемек]
изучать, расследовать, исследовать

Devlet yetkilileri, bir fabrikanın atık maddelerini doğaya atması sonucu ortaya çıkan kirliliğin boyutlarını inceledi

Государственные органы расследовали масштабы загрязнения, вызванного заводом, сбрасывающим отходы в окружающую среду

Antalya Büyükşehir Belediyesi ise durumu inceledi ve denizana avını yasaklayan yasaları uygulamaya karar verdi

Муниципалитет Анталии проанализировал ситуацию и решил применить законы, запрещающие охоту на медуз

Aynadaki yansımaları incelerken, birdenbire kafasında bir fikir belirdi

Когда он изучал отражение в зеркале, ему вдруг пришла в голову идея

Smith, bu sorunun cevabını bulmak için, tüm dünyada bulunan bitki örneklerini incelemeye karar verdi

Чтобы найти ответ на этот вопрос, Смит решил проанализировать образцы растений со всего мира

Bu amaçla, öncelikle İngiltere'deki botanik bahçelerinde bulunan bitkileri inceleyerek başladı

С этой целью он начал с изучения растений в ботанических садах Англии

Hayvan davranış bilimleri, hayvanların davranışlarını inceleyen bir disiplindir

Наука о поведении животных - это дисциплина, изучающая поведение животных

İlk adım olarak, mevcut teknolojileri incelediler ve işlemci tasarımındaki zayıf noktaları belirlediler

В качестве первого шага они проанализировали существующие технологии и выявили слабые места в конструкции процессоров