Слово на турецком ilgilenmek

ilgilenmek[ильгиленмек]
интересоваться чем-то, заботиться о

Genç kadının adı Aylin'di ve hayatı boyunca hep müzikle ilgilenmişti

Молодую женщину звали Айлин, и она всю жизнь интересовалась музыкой

Aynı zamanda müzikle de ilgileniyordum

Меня также интересовала музыка

Kozmoloji, evrenin kökeni, doğası, yapısı ve gelişimi ile ilgilenen bir bilim dalıdır

Космология - это отрасль науки, занимающаяся вопросами происхождения, природы, структуры и развития Вселенной

Gökbilim, evrenin yapısı, özellikleri ve keşifleriyle ilgilenir

Астрономия занимается изучением структуры, свойств и открытий Вселенной

Biyoloji, canlı organizmaların yapısı, fonksiyonları ve etkileşimleriyle ilgilenir

Биология изучает структуру, функции и взаимодействие живых организмов

Fizik, madde, enerji ve doğanın temel prensipleriyle ilgilenir

Физика рассматривает фундаментальные принципы материи, энергии и природы

Kimya, maddelerin yapısı, özellikleri ve reaksiyonlarıyla ilgilenir

Химия изучает структуру, свойства и реакции веществ

Babası, renkli çiçekler ve taze sebzeler yetiştirmek için büyük bir özenle bahçeyle ilgilenirdi

Его отец с особой тщательностью ухаживал за садом, выращивая красочные цветы и свежие овощи