Слово на турецком ilerlemek

ilerlemek[илерлемек]
продвигаться вперед, прогрессировать

Öğretmenin yardımıyla, genç kız dans etmek için gereken becerileri geliştirdi ve daha da ilerledi

С помощью учителя девушка развила навыки, необходимые для танца, и продолжила двигаться вперед

Ofiste işlerimin bir kısmını hallediyorum, ardından inşaat sahalarına giderek işlerin nasıl ilerlediğini kontrol ediyorum

Часть работы я выполняю в офисе, затем выезжаю на строительные площадки и проверяю, как продвигается работа

İlerleyen günlerde, çocuk her gün yaşlı adamla buluşup sohbet etmeye başlamış

В последующие дни мальчик стал встречаться и общаться со стариком каждый день

Orta Çağ boyunca, Avrupa'da bilimsel ilerleme yavaşlamıştır, ancak İslam dünyasında bilim ve matematik önemli ölçüde ilerlemiştir

В Средние века научный прогресс замедлился в Европе, но наука и математика значительно продвинулись в исламском мире

Atom fiziği, kuantum mekaniği ve uzay araştırmaları gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir

Значительный прогресс был достигнут в таких областях, как атомная физика, квантовая механика и освоение космоса

Genetik, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlar, son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir

Такие области, как генетика, искусственный интеллект и кибербезопасность, добились значительного прогресса в последние годы

İlerleyen yıllarda, Nikola Tesla ve George Westinghouse gibi bilim insanları, alternatif akım jeneratörleri ve trafolarını icat ettiler

В последующие годы такие ученые, как Никола Тесла и Джордж Вестингауз, изобрели генераторы переменного тока и трансформаторы

Uzay yarışı, teknolojik ilerlemelerin hızlanmasına ve birçok alanın gelişimine öncülük etti

Космическая гонка привела к ускорению технологического прогресса и развитию многих областей

Bugün, atomun temel yapısı hakkındaki bilgilerimiz, Rutherford'un keşifleri sayesinde büyük ölçüde ilerledi

Сегодня наши знания об основной структуре атома значительно расширились благодаря открытиям Резерфорда

Günümüzde, bilim ve teknoloji hızla gelişiyor ve pek çok alanın ilerlemesinde büyük rol oynuyor

В настоящее время наука и техника стремительно развиваются и играют важную роль в прогрессе во многих областях

Zirvelere doğru ilerlerken, etrafındaki doğal manzaraların muhteşemliği karşısında hayran kaldı

Пробираясь к вершинам, он восхищался великолепием окружающих его природных ландшафтов.