hayvan

hayvan

животное

Sonra her ikisi de diğer yavru hayvanların yanlarına gitmişler

Затем они оба пошли к другим детенышам животных

Denizde ilginç hayvanlar ve bitkiler gösterdi ve onlara deniz hayatı hakkında çok şey anlattı

Он показал им интересных животных и растения в море и рассказал много интересного о морской жизни

Tarım yaparlar, hayvan yetiştirirler ve birbirlerine destek olurlar

Они занимаются сельским хозяйством, разводят животных и поддерживают друг друга

Adada, daha önce hiç görmedikleri egzotik bitki ve hayvan türleriyle karşılaştılar

На острове они встретили экзотические виды растений и животных, которых никогда раньше не видели

Özellikle bitkilerin büyüme süreci ve hayvanların davranışları ilgisini çekiyordu

Его особенно интересовали рост растений и поведение животных

Bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve insanlar gibi türler, Dünya'nın ekosistemi içinde birbirleriyle etkileşime girerler

Такие виды, как растения, животные, микроорганизмы и люди, взаимодействуют друг с другом в экосистеме Земли

Mikroorganizmalardan bitkilere, hayvanlara ve insanlara kadar birçok farklı türün incelenmesi, tıp ve çevre bilimleri gibi alanlara da katkı sağlar

Изучение множества различных видов, от микроорганизмов до растений, животных и людей, также вносит вклад в такие области, как медицина и экологические науки

Hayvan davranış bilimleri, hayvanların davranışlarını inceleyen bir disiplindir

Наука о поведении животных - это дисциплина, изучающая поведение животных

Bu disiplin, hayvanların nasıl hareket ettikleri, beslendikleri, ürettikleri, iletişim kurdukları ve sosyalleştikleri konularını araştırır

Эта дисциплина изучает, как животные передвигаются, питаются, производят, общаются и социализируются

Bu bilgiler, hayvanların neden göç ettikleri, nasıl avlandıkları veya yuva yaptıkları gibi konuları anlamak için kullanılabilir

Эта информация может быть использована для понимания таких вещей, как причины миграции животных, способы охоты или гнездования

Hayvan davranış bilimleri, aynı zamanda hayvanlarla etkileşimde bulunan insanlar için de önemlidir

Наука о поведении животных также имеет важное значение для людей, взаимодействующих с животными