Слово на турецком göre

göre[гёре]
согласно (чему-то)

Bir rivayete gören Mervin Dağının en tepesinde tek bir çiçek bulunmaktaymış

По слухам, на вершине горы Мервин был один цветок

Burada, yeni fikirler üretmek ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar hazırlamak için diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışıyordu

Здесь он работал с другими членами команды над генерированием новых идей и разработкой кампаний, основанных на потребностях клиентов

Burada, kendi geleneklerine ve ritüellerine göre yaşayabileceklerdi ve diğer insanların saygısını kazanacaklardı

Здесь они могли бы жить в соответствии со своими обычаями и ритуалами и добиться уважения других людей

Fakat, Albert Einstein'ın ünlü teorisi olan özel görelilik teorisi, güneş enerjisinin nasıl oluştuğunu anlamak için bir kapı açtı

Однако знаменитая теория специальной относительности Альберта Эйнштейна открыла дверь к пониманию того, как создается солнечная энергия

Einstein, 1905 yılında özel görelilik teorisini yayınladı

Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности в 1905 году

Bu modele göre, Dünya ve diğer gezegenler güneşin etrafında dönmekteydi

Согласно этой модели, Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца

Bohr teorisine göre, atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar belirli yörüngelerde bulunur ve bu yörüngeler belli bir enerji seviyesine sahiptir

Согласно теории Бора, электроны, вращающиеся вокруг атомного ядра, находятся на определенных орбитах, и эти орбиты имеют определенный энергетический уровень