Слово на турецком gaz

gaz[газ]
газ, бензин

18 yüzyılın sonlarında, İsveçli bir kimyager olan Carl Wilhelm Scheele, oksijen gazını keşfetmişti

В конце 18 века Карл Вильгельм Шееле, шведский химик, открыл газ кислород

1785 yılında, İngiliz kimyager Joseph Priestley, karbondioksit gazını bazı maddelerin üzerinde uygulayarak, oksijen gazını keşfetti

В 1785 году английский химик Джозеф Пристли открыл газ кислород, применив газ углекислый газ к некоторым веществам

Bu, karbon dioksit gibi sera gazlarının atmosfere salınmasıyla meydana gelir

Это происходит за счет выброса в атмосферу парниковых газов, таких как углекислый газ

Oluşumu sırasında, Dünya'nın erken atmosferi ve yüzeyi gazlar ve lavlarla kaplıydı

Во время своего формирования ранняя атмосфера и поверхность Земли были покрыты газами и лавой

Daha sonra, Dünya'nın yüzeyi soğudu ve katılaştı, atmosferi de oksijen, azot ve diğer gazlarla zenginleşti

Позже поверхность Земли остыла и затвердела, а ее атмосфера обогатилась кислородом, азотом и другими газами

Atmosferi, yaşam için gerekli oksijen ve karbondioksit gibi gazları içerir

Его атмосфера содержит такие газы, как кислород и углекислый газ, необходимые для жизни

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak, fosil yakıtların kullanımı azaltılabilir ve atmosfere salınan sera gazı miktarı azaltılabilir

Благодаря использованию возобновляемых источников энергии можно сократить использование ископаемого топлива и уменьшить количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу