Слово на турецком fıkir

fıkir[фыкир]
идея, мнение,мысль

Birden kısa kulaklı tavşancığın aklına çok iyi bir fikir gelmiş

Вдруг короткоухому кролику пришла в голову очень хорошая идея

Bu fikir ikisine de çok mantıklı gelmiş

Эта идея показалась им обоим вполне разумной,

Ahmet de Ali'nin fikrine bayıldı ve ona yardımcı olmak için elinden geleni yaptı

Ахмету понравилась идея Али, и он сделал все возможное, чтобы помочь ему.

Bu fikir, hayatlarına bir kez daha anlam katmaya başladı

Эта идея вновь наполнила их жизнь смыслом

Burada, yeni fikirler üretmek ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar hazırlamak için diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışıyordu

Здесь он работал с другими членами команды над генерированием новых идей и разработкой кампаний, основанных на потребностях клиентов

Farklı kültürler, insanlar ve yerler görmek bana yeni bir perspektif kazandırdı ve daha açık fikirli biri haline geldim

Знакомство с разными культурами, людьми и местами позволило мне по-новому взглянуть на вещи, и я стал более открытым

Bu araştırmaların sonucunda, Mars'ın gelecekte insanlık için bir koloni gezegeni olup olmayacağına dair daha net bir fikir sahibi olacağız

В результате этих исследований мы получим более четкое представление о том, станет ли Марс планетой-колонией для человечества в будущем