Слово на турецком etraf

etraf[этраф]
место вокруг, окрестности

Canı acıyan kurt etrafında dönüp sızlanmaya başlamış

Обиженный волк отвернулся и начал скулить

En sonunda dağın tepesine ulaşmayı başaran Peter meraklı gözlerle etrafa bakınmaya başlamış

Наконец добравшись до вершины горы, Питер начал с любопытством осматриваться вокруг

En sonunda ışık saçan ve etrafında başka hiçbir çiçeğin bulunmadığı bir çiçek görmüş

Наконец он увидел цветок, который излучал свет, и вокруг него не было других цветов

Gece yemeği için ateş yakıp etrafında oturuyorlardı

Они развели костер и уселись вокруг него за ночной трапезой

Öğrenciler, etrafta gezinen kuşları izleyerek vakit geçiriyorlardı

Студенты проводили время, наблюдая за птицами, летающими вокруг

Çekirdek o kadar yoğun hale gelir ki, çevresindeki maddeyi kendine doğru çeker ve etrafındaki her şeyi yutar

Ядро становится настолько плотным, что притягивает к себе окружающую материю и поглощает все вокруг себя

Örneğin, Aristoteles, dünyanın merkezde olduğu ve diğer gezegenlerin onun etrafında döndüğü fikrini ortaya koymuştur

Например, Аристотель ввел идею о том, что Земля находится в центре, а остальные планеты вращаются вокруг нее

Bu modele göre, Dünya ve diğer gezegenler güneşin etrafında dönmekteydi

Согласно этой модели, Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца

Jeosantrik model, evrenin Dünya merkezli olduğunu ve tüm gök cisimlerinin Dünya etrafında döndüğünü varsayıyordu

Геоцентрическая модель предполагала, что Вселенная сосредоточена в центре Земли и что все небесные тела вращаются вокруг Земли

Bohr teorisine göre, atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar belirli yörüngelerde bulunur ve bu yörüngeler belli bir enerji seviyesine sahiptir

Согласно теории Бора, электроны, вращающиеся вокруг атомного ядра, находятся на определенных орбитах, и эти орбиты имеют определенный энергетический уровень

Güneş etrafında dönen üçüncü gezegendir ve yaşamın var olduğu tek gezegendir

Это третья планета, вращающаяся вокруг Солнца, и единственная планета, на которой существует жизнь

Zirvelere doğru ilerlerken, etrafındaki doğal manzaraların muhteşemliği karşısında hayran kaldı

Пробираясь к вершинам, он восхищался великолепием окружающих его природных ландшафтов.

Masanın etrafında toplanır, birlikte yemek yer ve birbirleriyle sohbet ederler

Они собираются за столом, вместе едят и общаются друг с другом