etkilemek

etkilemek

влиять, оказывать воздействие, тронуть

Özellikle deniz kirliliği, deniz hayatını tehdit ediyor ve balıkçıların işini olumsuz etkiliyor

В частности, загрязнение морской среды угрожает морской жизни и негативно влияет на бизнес рыбаков

Ancak, yüksek mevkisindeki başarısı, onun kişisel hayatını olumsuz etkiliyordu

Однако успех на высоком посту негативно сказался на его личной жизни

Seyahat ettiği her yerde, farklı kültürler ve insanlarla tanıştı ve bu da onu büyük bir şekilde etkiledi

Везде, где он путешествовал, он встречал разные культуры и людей, которые оказали на него большое влияние

İklim değişikliği, dünya iklimi ve hava şartlarını etkileyen bir olgudur

Изменение климата - это явление, влияющее на мировой климат и погодные условия

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, dünya genelinde hayatı olumlu yönde etkilemektedir

Работа ученых оказывает положительное влияние на качество жизни во всем мире

Buna karşılık, doğal afetler de insanların yaşamını etkileyebilir.

В свою очередь, стихийные бедствия могут повлиять и на жизнь людей