Слово на турецком dönmek

dönmek[дёнмек]
возвращаться, повернуть, вращаться

Şimşek çarpmışa dönmüştüm

Точно надо мною грянул гром

Bir daha hiç geri dönmeyeceğine inanıyordu

Он считал, что никогда не вернется

Okuldan dönerken sokakta dedesini gören Can hemen koşarak ona kocaman sarılmış

Кан увидел своего дедушку на улице, когда возвращался из школы, и сразу же подбежал к нему и крепко обнял

Evlerine döndüklerinde tüm dostları onları kutlamaya yanlarına gelmiş

Когда они вернулись домой, все их друзья пришли поздравить их

O, geri dönmenin yolunu bulmak için çalıştı ama her yerde aynı görünüyordu

Он пытался найти дорогу назад, но везде все выглядело одинаково

Sonunda, o köyüne ulaştı ve evine döndü

Наконец, он добрался до своей деревни и вернулся домой

Sabahları erken kalkar, işine gider, akşamları eve döner ve uyurdu

Он вставал рано утром, шел на работу, вечером возвращался домой и спал

Bir gün, kasabaya geri döndü ve ailesiyle barıştı

Однажды он вернулся в город и помирился со своей семьей

Güzel bir gün geçirdi ve okuldan eve dönmek için yine aynı yolu seçti

У него был хороший день, и он поехал домой из школы тем же маршрутом

Zamanla, kadının evi yeniden inşa edildi ve kasaba yeniden normal hayatına döndü

Со временем дом женщины был восстановлен, и город вернулся к привычной жизни

Bir gün, yine başarısız bir denemenin ardından eve dönerken, yolda bir adamla tanıştı

Однажды, возвращаясь домой после очередной неудачной попытки, он встретил на дороге человека

Ali, şehirden geri döndüğünde, ailesine tarım işleri hakkında daha fazla bilgi öğrenmek istediğini söyledi

Когда Али вернулся из города, он сказал своей семье, что хочет больше узнать о сельскохозяйственной работе

Çoban, koyunların sayısını yanlış hesaplamıştı ve geri döndüğünde bir koyunun eksik olduğunu fark etti

Пастух ошибся в подсчете количества овец и, вернувшись, обнаружил, что одной овцы не хватает

Yorgun ve üzgün bir şekilde geri dönmeye karar verdi

Усталый и печальный, он решил вернуться назад

Sevinçle koyunun geri döndüğüne sevindi ve hemen ailesine haber verdi

Он обрадовался, что овцы вернулись, и сразу же сообщил об этом своей семье

Bir gün, şansının döndüğünü hissetti ve hayalindeki işi buldu

Однажды он увидел, что удача повернулась к нему лицом, и нашел работу своей мечты

Bu modele göre, Dünya ve diğer gezegenler güneşin etrafında dönmekteydi

Согласно этой модели, Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца

Jeosantrik model, evrenin Dünya merkezli olduğunu ve tüm gök cisimlerinin Dünya etrafında döndüğünü varsayıyordu

Геоцентрическая модель предполагала, что Вселенная сосредоточена в центре Земли и что все небесные тела вращаются вокруг Земли

Bohr teorisine göre, atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar belirli yörüngelerde bulunur ve bu yörüngeler belli bir enerji seviyesine sahiptir

Согласно теории Бора, электроны, вращающиеся вокруг атомного ядра, находятся на определенных орбитах, и эти орбиты имеют определенный энергетический уровень

Güneş etrafında dönen üçüncü gezegendir ve yaşamın var olduğu tek gezegendir

Это третья планета, вращающаяся вокруг Солнца, и единственная планета, на которой существует жизнь