Слово на турецком diğer

diğer[диер]
другой

Bu adam öğretmenimiz, diğer adam babamdır

Этот мужчина наш учитель, другой мужчина – мой отец

Bu, diğer ağaçtan daha yüksektir

Это (дерево) выше, чем другое дерево

Bu ekmek bayat, diğer ekmeği verin, lütfen

Этот хлеб черствый, дайте другой хлеб, пожалуйста

Diğer okul bizimkinden daha eskidir

Другая школа старше нашей

Niçin diğer lokantaya gidiyorsunuz?

Почему вы идете в другой ресторан?

Bu bardak çok pistir. Diğer bardağı alacağım

Этот стакан очень грязный. Я возьму другой стакан

Diğerlerine gülmek kabalıktır

Нехорошо (это невежливо, грубо) смеяться над другими

O diğerlerine benzemiyor

Он не похож на других

Diğer çorabım nerede?

Где мой второй носок?

Diğer tavşan ve kaplumbağaların kendilerini görünüşleri yüzünden dışladıklarını bilen tavşan

Кролик знает, что другие кролики и черепахи подвергают их остракизму из-за их внешнего вида

Ama senin evini tıpkı diğer kaplumbağaların evi gibi boyarsak, onlardan bir farkın kalmaz

Но если мы покрасим твой дом так же, как дома других черепах, ты ничем от них не будешь отличаться

Sonra her ikisi de diğer yavru hayvanların yanlarına gitmişler

Затем они оба пошли к другим детенышам животных

Bir gün göldeki diğer canlılar çok güzel bir haber almışlar

Однажды другие существа в озере получили очень хорошую новость

Sari, kadının evinde mutlu oldu ve her gün parka gidip diğer köpeklerle oynayabildi

Сари была счастлива в своем доме и могла каждый день ходить в парк и играть с другими собаками

O günden sonra, köpek her gün köpek parkında oyunlar oynar ve diğer köpeklerle dostluklar kurar

С этого дня собака каждый день играет в собачьем парке и дружит с другими собаками

Yavru köpek, henüz yürüme konusunda yeterince iyi değildi ve diğer köpeklerden geride kalmıştı

Щенок еще не умел ходить и отставал от других собак

Diğerleri ise, yardım etmek için evinin yeniden inşa edilmesine yardımcı oldular

Люди, желая помочь, помогли заново отстроить его дом

Burada, yeni fikirler üretmek ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar hazırlamak için diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışıyordu

Здесь он работал с другими членами команды над генерированием новых идей и разработкой кампаний, основанных на потребностях клиентов

Şimdi, işimde başarılı olmanın yanı sıra, diğer insanlara yardımcı olmak için gönüllü çalışıyorum

Сейчас, помимо успеха в работе, я добровольно помогаю другим людям

Ancak, resim diğer eserlerin arasında fazla öne çıkıyordu ve Ahmed, resmi sergiden çıkarmaya karar verdi

Однако картина слишком выделялась среди других работ, и Ахмед решил убрать ее с выставки

Bazıları, diğer kültürlerle uyum sağlamakta zorluk çekiyordu ve ayrımcılıkla karşılaşıyordu

Некоторые испытывали трудности с интеграцией в другие культуры и сталкивались с дискриминацией

Burada, kendi geleneklerine ve ritüellerine göre yaşayabileceklerdi ve diğer insanların saygısını kazanacaklardı

Здесь они могли бы жить в соответствии со своими обычаями и ритуалами и добиться уважения других людей

Bu sayede, hem kendilerine hem de diğer insanlara farklı kültürlerden öğrenilecek çok şey olduğunu gösterdiler

Они показали себе и другим, что можно многому научиться у представителей разных культур

Kimileri, suların tümüne sahip olmak istiyorlardı ve diğerlerinin sadece az miktarda su kullanmasına izin veriyorlardı

Одни хотели владеть всей водой и позволяли другим использовать лишь небольшое количество воды

Ekmek, bir arkadaşının tok kalmasına yeterdi ama diğer arkadaşlarını doyuramayacaktı.

Хлеба было достаточно, чтобы накормить одного друга, но не всех остальных

Elindeki parçayı diğer çocuklardan geri alarak kaçtı

Он отобрал кусок у других детей и убежал

Örneğin, Aristoteles, dünyanın merkezde olduğu ve diğer gezegenlerin onun etrafında döndüğü fikrini ortaya koymuştur

Например, Аристотель ввел идею о том, что Земля находится в центре, а остальные планеты вращаются вокруг нее

Mars ve diğer gezegenlere robotik araçlar gönderilerek araştırmalar yapılıyor

Роботизированные аппараты отправляются на Марс и другие планеты для проведения исследований

Bugün, radyasyonun etkileri daha iyi anlaşılmaktadır ve nükleer enerji, tıp ve diğer alanlarda kullanılmaktadır

Сегодня эффекты радиации лучше изучены и используются в ядерной энергетике, медицине и других областях

Bugün, optik, yerçekimi, hareket ve diğer fiziksel konular hala araştırılmakta

Сегодня оптика, гравитация, движение и другие физические темы продолжают изучаться

Bu modele göre, Dünya ve diğer gezegenler güneşin etrafında dönmekteydi

Согласно этой модели, Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца

Örneğin, insanlarda saç rengi, göz rengi, boy ve diğer özellikler, DNA'da bulunan genler tarafından belirlenir

Например, у людей цвет волос, цвет глаз, рост и другие характеристики определяются генами, находящимися в ДНК

İklim değişikliği, çevre kirliliği, ormansızlaşma ve diğer faktörler, Dünya'nın geleceği için büyük bir tehlike oluşturabilir

Изменение климата, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов и другие факторы могут представлять серьезную угрозу для будущего Земли

IBM, UNIVAC ve diğer şirketler, işletmeler ve hükümetler için bilgisayarlar üretmeye başladılar

IBM, UNIVAC и другие компании начали производить компьютеры для предприятий и правительств

Diğer bir ekip, uygulamanın iş mantığını yazılıma dökmek için programlama dilleri kullanarak kod yazdı

Другая команда писала код, используя языки программирования, чтобы перевести бизнес-логику приложения в программное обеспечение