Слово на турецком çevre

çevre[чевре]
окрестности, среда, окружающая среда

Çevre ajansları, hükümetin bu sorunu çözmek için daha fazla çaba harcaması gerektiğini belirtiyor

Экологические агентства утверждают, что правительство должно приложить больше усилий для решения этой проблемы

Hükümet, bu sorunu çözmek için çevre yasa ve düzenlemelerini güncellemeli ve atık yönetim sistemini iyileştirmelidir

Для решения этой проблемы правительство должно обновить экологические законы и правила и улучшить систему управления отходами

Ayrıca, şehir merkezindeki endüstriyel atıkların daha iyi yönetilmesi ve çevreye daha az zararlı çözümler bulunması gerekmektedir.

Также существует необходимость более эффективного управления промышленными отходами в центре города и поиска решений, менее вредных для окружающей среды

Bir gün, ülkenin başkentinde büyük bir çevre kirliliği skandalı ortaya çıktı

Однажды в столице страны разразился крупный скандал, связанный с загрязнением окружающей среды

Raporlar, fabrikanın çevreyi tehlikeye attığını ve hükümetin daha sıkı denetleme yapması gerektiğini gösterdi

Отчеты показали, что завод угрожает окружающей среде и что правительство должно ввести более строгий контроль

Aktivistler, şehir merkezindeki atık deposunun yerlilerin sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğini iddia ediyorlar

Активисты утверждают, что склад отходов в центре города угрожает здоровью местных жителей и окружающей среде

Bu hikaye, insanların doğaya ve çevreye olan saygılarının önemi

Эта история о том, как важно бережное отношение людей к природе и окружающей среде

Çocuk, çevredeki ağaçlardan topladığı meyveleri satarak para kazanmış

Мальчик зарабатывал деньги, продавая фрукты с соседних деревьев

Başarısı tüm çevresinde konuşulur olmuş

О его успехе заговорили все жители района

Çekirdek o kadar yoğun hale gelir ki, çevresindeki maddeyi kendine doğru çeker ve etrafındaki her şeyi yutar

Ядро становится настолько плотным, что притягивает к себе окружающую материю и поглощает все вокруг себя

20 yüzyılın başlarında, insanlar dünya çevresindeki uzayı merak ediyorlardı

В начале 20-го века людям было интересно узнать о пространстве вокруг Земли

Bu muhteşem adaptasyon örneği, bitkilerin doğal seleksiyon yoluyla evrimleştiğini ve çevrelerine uyum sağlamak için benzersiz yollar bulduklarını gösterir

Этот впечатляющий пример адаптации показывает, что растения развиваются путем естественного отбора и находят уникальные способы адаптации к окружающей среде

Kanserin nedeni tam olarak bilinmese de, genetik faktörler, çevresel faktörler ve yaşam tarzı seçimleri gibi birçok faktörün kanser oluşumunda etkisi olduğu düşünülmektedir

Хотя причина возникновения рака точно не известна, считается, что многие факторы, такие как генетические факторы, факторы окружающей среды и выбор образа жизни, влияют на образование рака

İklim değişikliği, çevre kirliliği, ormansızlaşma ve diğer faktörler, Dünya'nın geleceği için büyük bir tehlike oluşturabilir

Изменение климата, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов и другие факторы могут представлять серьезную угрозу для будущего Земли

Mikroorganizmalardan bitkilere, hayvanlara ve insanlara kadar birçok farklı türün incelenmesi, tıp ve çevre bilimleri gibi alanlara da katkı sağlar

Изучение множества различных видов, от микроорганизмов до растений, животных и людей, также вносит вклад в такие области, как медицина и экологические науки

Bitki koruma, bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan ve çevresel stres faktörlerinden korunmasıdır

Защита растений - это защита растений от болезней, вредителей и стрессовых факторов окружающей среды

Yenilenebilir enerji, çevreye zarar vermeden günlük hayatımızı sürdürmemize yardımcı olan bir enerji kaynağıdır

Возобновляемая энергия - это источник энергии, который помогает нам вести повседневную жизнь без ущерба для окружающей среды

Günümüzde çevreye duyarlılığın artmasıyla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi de artmaktadır

Сегодня, с ростом экологической сознательности, интерес к возобновляемым источникам энергии также продолжает расти