Слово на турецком bitki

bitki[битки]
растение

Her gezegende olduğu gibi, küçük prensin gezegeninde de yararlı ve zararlı bitkiler vardı anlaşılan

На планете Маленького принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные

Denizde ilginç hayvanlar ve bitkiler gösterdi ve onlara deniz hayatı hakkında çok şey anlattı

Он показал им интересных животных и растения в море и рассказал много интересного о морской жизни

Adada, daha önce hiç görmedikleri egzotik bitki ve hayvan türleriyle karşılaştılar

На острове они встретили экзотические виды растений и животных, которых никогда раньше не видели

Özellikle bitkilerin büyüme süreci ve hayvanların davranışları ilgisini çekiyordu

Его особенно интересовали рост растений и поведение животных

Ancak, Avusturyalı bir biyolog olan Gregor Mendel, bitkilerin kalıtımı üzerine yaptığı çalışmalarla, kalıtımın nasıl işlediğini anlamamızda büyük bir rol oynadı

Однако Грегор Мендель, австрийский биолог, сыграл важную роль в нашем понимании того, как работает наследственность, благодаря своей работе о наследовании у растений

Bu sorunun yanıtı ise, bitkilerin evriminde ortaya çıkan muhteşem bir adaptasyon örneği olarak karşımıza çıkar

Ответ на этот вопрос является замечательным примером адаптации в эволюции растений

Suda yaşayan bitkiler, oksijen üretmek için fotosentez yoluyla karbondioksiti parçalarlar ve oksijeni salarlar

Водные растения расщепляют углекислый газ и выделяют кислород в процессе фотосинтеза для производства кислорода

Bu nedenle, su altındaki bitkilerin hayatta kalabilmek için oksijeni verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir

Поэтому подводные растения должны эффективно использовать кислород, чтобы выжить

Su bitkileri arasında en iyi bilinen örneklerden biri, nilüferlerdir

Одним из наиболее известных примеров водных растений является водяная лилия

Bu muhteşem adaptasyon örneği, bitkilerin doğal seleksiyon yoluyla evrimleştiğini ve çevrelerine uyum sağlamak için benzersiz yollar bulduklarını gösterir

Этот впечатляющий пример адаптации показывает, что растения развиваются путем естественного отбора и находят уникальные способы адаптации к окружающей среде

Bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve insanlar gibi türler, Dünya'nın ekosistemi içinde birbirleriyle etkileşime girerler

Такие виды, как растения, животные, микроорганизмы и люди, взаимодействуют друг с другом в экосистеме Земли

Mikroorganizmalardan bitkilere, hayvanlara ve insanlara kadar birçok farklı türün incelenmesi, tıp ve çevre bilimleri gibi alanlara da katkı sağlar

Изучение множества различных видов, от микроорганизмов до растений, животных и людей, также вносит вклад в такие области, как медицина и экологические науки

Bu kitap, İngiltere'de bulunan bitki türlerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyordu

В этой книге подробно описаны виды растений, встречающиеся в Англии

Smith, bu sorunun cevabını bulmak için, tüm dünyada bulunan bitki örneklerini incelemeye karar verdi

Чтобы найти ответ на этот вопрос, Смит решил проанализировать образцы растений со всего мира

Bu amaçla, öncelikle İngiltere'deki botanik bahçelerinde bulunan bitkileri inceleyerek başladı

С этой целью он начал с изучения растений в ботанических садах Англии

Smith'in çalışmaları, bitki türlerinin keşfi ve tanımlanması alanında önemli bir dönüm noktası oldu

Работа Смита стала важной вехой в открытии и идентификации видов растений

Bugün, dünya genelinde yaklaşık 400.000 bitki türü olduğu tahmin ediliyor

Сегодня, по оценкам, в мире насчитывается около 400 000 видов растений

Bunun yanı sıra, bitkiler toprak erozyonunu önler, atmosferdeki karbonu depolarlar ve habitat sağlarlar

Кроме того, растения предотвращают эрозию почвы, накапливают углерод в атмосфере и обеспечивают среду обитания.

Bitki koruma, bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan ve çevresel stres faktörlerinden korunmasıdır

Защита растений - это защита растений от болезней, вредителей и стрессовых факторов окружающей среды

Bu amaçla, bitki koruma uzmanları bitki hastalıklarının teşhis ve tedavisi, zararlı böceklerin kontrolü ve bitki beslenmesi gibi konularda çalışmalar yürütürler

Для этого специалисты по защите растений проводят исследования по диагностике и лечению болезней растений, борьбе с вредителями и питанию растений

Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği teknolojileri de bitki koruma çalışmalarında kullanılmaktadır

Биотехнологии и технологии генной инженерии также используются в исследованиях по защите растений

Bitki koruma, dünya genelinde gıda güvenliği ve doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlar

Защита растений вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности и охрану природных сред обитания во всем мире

Bitki koruma çalışmaları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunması için büyük bir öneme sahiptir

Мероприятия по защите растений имеют большое значение для устойчивого ведения сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов

Ormanda yürürken, bitki örtüsünün farklı tonları ve çeşitli türlerin zenginliği ile karşılaştı

Прогуливаясь по лесу, он столкнулся с различными оттенками растительности и богатством различных видов животных

İlk günlerde, ekip ormanda dolaşırken nadir kuş türlerini ve egzotik bitkileri görüntüler

В первые дни команда бродила по джунглям, наблюдая за редкими видами птиц и экзотических растений

Birlikte tohumları eker, bitkileri sulardı

Они вместе засеяли семена и полили растения

Büyüyen bitkilerin güzellikleriyle gurur duyarlar ve hasat zamanında lezzetli yemekler yapmanın heyecanını yaşarlardı

Они гордились красотой растущих растений и с удовольствием готовили вкусные блюда в сезон сбора урожая