Слово на турецком bilim

bilim[билим]
наука

Bilim adamı olan Murat, yıllarca bir laboratuvarda çalıştıktan sonra sonunda büyük bir keşif yaptı

Мурат, ученый, наконец-то сделал великое открытие после долгих лет работы в лаборатории

Böylece, Murat insanlık için bir kahraman haline geldi ve bilim dünyasında saygınlık kazandı

Таким образом, Мурат стал героем для человечества и завоевал уважение в научном мире

Okul hayatım boyunca özellikle matematik ve bilim konularına meraklıydım

На протяжении всей моей школьной жизни я особенно интересовался математикой и естественными науками

Kara delikler, gökbilimciler ve bilim insanları için oldukça ilginçtir çünkü evrenin doğasına ve çalışma biçimine ilişkin temel sorulara cevap verebilirler

Черные дыры представляют большой интерес для астрономов и ученых, поскольку они могут ответить на фундаментальные вопросы о природе Вселенной и о том, как она работает

Bilim, insanların doğayı ve evreni anlamak için kullandığı sistematik bir yöntemdir

Наука - это систематический метод, используемый людьми для понимания природы и Вселенной

Bilim insanları, gözlemler yaparlar, hipotezler oluştururlar, bu hipotezleri test ederler ve sonuçlarını yorumlarlar

Ученые проводят наблюдения, формулируют гипотезы, проверяют эти гипотезы и интерпретируют результаты

Bilim tarihi, antik çağlardan bu yana uzanmaktadır

История науки берет свое начало в глубокой древности

Bu dönemde, bilim insanları daha da özelleşmiş ve işbirliği yaparak, çığır açan keşifler yapmışlardır

В этот период ученые стали более специализированными и сотрудничали для совершения революционных открытий

Günümüzde, bilim hala sürekli gelişmekte ve keşifler yapılmaktadır

Сегодня наука продолжает постоянно развиваться, совершаются открытия

Bu sorulara cevap arayışı insanları bilime yönlendirdi ve bilim sayesinde evrenin ve dünya'nın oluşumuna dair daha detaylı bilgiler elde edildi

Поиск ответов на эти вопросы привел людей в науку, и благодаря науке была получена более подробная информация о формировании Вселенной и Земли

Bu keşifler, Batı dünyasında da etkili oldu ve bilim alanında hızlı bir ilerleme sağlandı

Эти открытия также оказали влияние на западный мир, и был достигнут быстрый прогресс в области науки

Bu keşif, genetik biliminin ilerlemesi için büyük bir adım oldu

Это открытие стало важным шагом вперед для развития генетической науки

Bugün, DNA keşfi hala birçok bilim adamı için araştırma konusudur

Сегодня изучение ДНК по-прежнему является предметом исследований для многих ученых

Newton'un çalışmaları, modern bilimin gelişmesine büyük katkı sağladı

Работы Ньютона внесли большой вклад в развитие современной науки

Bugün, genetik bilimindeki keşifler, genetik hastalıkların tanı ve tedavisinde, tarımda ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır

Сегодня открытия в области генетики используются для диагностики и лечения генетических заболеваний, в сельском хозяйстве и во многих других областях

Sonuç olarak, Copernicus'un güneş merkezli modeli, modern gök bilim ve astrofizik için temel bir taş oldu

В результате гелиоцентрическая модель Коперника стала краеугольным камнем современной астрономии и астрофизики

Copernicus'un keşfi, bilimin ve insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir

Открытие Коперника считается важным поворотным моментом в науке и истории человечества

Günümüzde, bilim ve teknoloji hızla gelişiyor ve pek çok alanın ilerlemesinde büyük rol oynuyor

В настоящее время наука и техника стремительно развиваются и играют важную роль в прогрессе во многих областях

Mikroorganizmalardan bitkilere, hayvanlara ve insanlara kadar birçok farklı türün incelenmesi, tıp ve çevre bilimleri gibi alanlara da katkı sağlar

Изучение множества различных видов, от микроорганизмов до растений, животных и людей, также вносит вклад в такие области, как медицина и экологические науки

Bilim, insanlığın yaşam kalitesini artırmak için de önemlidir

Наука играет важную роль и в улучшении качества жизни человечества

Sonuç olarak, bilim, insanlık için büyük bir öneme sahiptir

В заключение хочу сказать, что наука имеет огромное значение для человечества

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, dünya genelinde hayatı olumlu yönde etkilemektedir

Работа ученых оказывает положительное влияние на качество жизни во всем мире

Hayvan davranış bilimleri, hayvanların davranışlarını inceleyen bir disiplindir

Наука о поведении животных - это дисциплина, изучающая поведение животных