Слово на турецком artık

artık[артык]
теперь, уже

Artık evine gidebilirsin

Теперь ты можешь вернуться домой

Çünkü artık hiç kimsenin birbirine sabrı kalmamış ve herkes birbirleriyle kavga eder hale gelmiş

Потому что ни у кого больше нет терпения друг к другу, и все друг с другом ссорятся

Ancak artık iş işten geçmiş ve köyündeki o mutlu huzurlu günler çok geride kalmış

Однако было уже слишком поздно, и те счастливые и мирные дни в его деревне давно прошли

Sari sevinçle kabul etti ve artık orada yaşamaya başladı

Сари с радостью согласилась и стала жить там

Böylece, Sari'nin maceraları sona erdi ve o artık mutlu bir hayatı vardı

Итак, приключения Сари закончились, и она прожила счастливую жизнь

Artık Ali, dünyadaki her şeyi yapabilecek güçteydi ve köyündeki insanların sorunlarını çözebilecekti

Теперь Али мог делать все на свете и решать проблемы людей в своей деревне

Artık hayatı sadece rutin işlerden ibaret değildi

Его жизнь больше не была рутинной работой

Bir süre sonra, Murat, güçlerini kontrol etmeyi öğrendi ve artık insanlığa fayda sağlamak için bu güçlerini kullanmaya karar verdi

Через некоторое время Мурат научился контролировать свои силы и решил использовать их на благо человечества

Ancak, artık daha fazla bilgi sahibi olduğu için daha verimli bir şekilde çalışabiliyordu

Однако теперь, когда у него было больше информации, он мог работать более эффективно

Birkaç yıl sonra, armut ağacı artık daha güçlü ve daha büyük bir ağaç haline gelmişti

Через несколько лет грушевое дерево выросло в сильное и большое дерево

Artık kendi gıdalarını yetiştiriyorlar ve evlerinde daha mutlu ve özgür hissediyorlar

Теперь они сами выращивают продукты и чувствуют себя счастливее и свободнее дома

Artık iyi bir geliri vardı ve hayatının geri kalanını rahatça yaşayabileceğini düşündü

Теперь у него был хороший доход, и он думал, что сможет безбедно прожить остаток жизни

Artık herkes daha saygılı, anlayışlı ve yardımseverdi

Все стали более уважительными, понимающими и отзывчивыми

Aradan yıllar geçti ve çocuk artık bir yetişkin oldu

Прошли годы, и ребенок стал взрослым

Babam hala marangozluk yapıyor ama artık ben de ona yeni teknolojileri öğretiyorum

Мой отец по-прежнему плотник, но теперь я обучаю его новым технологиям

Örneğin, genetik hastalıkların nedenleri artık daha iyi anlaşılmaktadır ve gen tedavisi gibi yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiştir

Например, причины генетических заболеваний теперь лучше поняты, и были разработаны новые методы лечения, такие как генная терапия