Слово на турецком amaç

amaç[амач]
цель, задача

Kampanya, şehirdeki nüfusun sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyor

Цель кампании - повысить осведомленность населения города о здоровом образе жизни и здоровом питании

Onlar, yerel parkı restore etmeyi ve daha iyi bir hale getirmeyi amaçlıyorlardı

Их целью было восстановление и улучшение местного парка

Şimdi, terapist olarak çalışıyorum ve hayatımın amacını bulduğumu hissediyorum

Сейчас я работаю психотерапевтом и чувствую, что нашла цель своей жизни

Yarışmanın amacı, müşterilerin yemeklerini ne kadar hızlı servis edebileceğini görmekti

Цель конкурса заключалась в том, чтобы выяснить, как быстро клиентам подадут еду

Bu proje, insan vücudundaki tüm genlerin dizilimini belirlemeyi amaçlıyordu

Этот проект был направлен на определение последовательности всех генов в организме человека

Savaş sırasında, uçaklar keşif, saldırı ve savunma amaçları için kullanıldı

Во время войны самолеты использовались для разведки, нападения и обороны

Gökbilim, evrenin incelemesini ve anlamasını amaçlayan bir bilim dalıdır

Астрономия - это отрасль науки, направленная на изучение и понимание Вселенной

Bu amaçla, teleskoplar ve diğer cihazlar kullanarak gözlemler yapılır ve veriler toplanır

Для этого проводятся наблюдения и собираются данные с помощью телескопов и других приборов

Bu amaçla, öncelikle İngiltere'deki botanik bahçelerinde bulunan bitkileri inceleyerek başladı

С этой целью он начал с изучения растений в ботанических садах Англии

Bu amaçla, bitki koruma uzmanları bitki hastalıklarının teşhis ve tedavisi, zararlı böceklerin kontrolü ve bitki beslenmesi gibi konularda çalışmalar yürütürler

Для этого специалисты по защите растений проводят исследования по диагностике и лечению болезней растений, борьбе с вредителями и питанию растений

Amacı, kullanıcıların fotoğraflarını kolayca düzenleyip paylaşmalarını sağlayan bir uygulama yapmaktı

Его целью было создание приложения, позволяющего пользователям легко организовывать свои фотографии и обмениваться ими