Слово на турецком alan

alan[алан]
область, поле, зона

Yeni ticaret merkezi, pek çok alışveriş merkezi, restoran ve ofis alanları barındırıyor

Новый коммерческий центр включает в себя несколько торговых центров, ресторанов и офисных помещений

Proje, şehir merkezindeki yoksul mahallelerdeki çocuklar için eğitim ve oyun alanlarının oluşturulmasını hedefliyor

Проект направлен на создание образовательных и игровых площадок для детей в бедных кварталах в центре города

Proje kapsamında, mahallelerde eğitim ve oyun alanları inşa edilecek

В рамках проекта в микрорайонах будут построены образовательные и игровые площадки

Geçen yıl, bir kasabada sıcak su kaynağı olan termal turizm alanının su seviyesi hızla düşmeye başladı

В прошлом году уровень воды в зоне термального туризма с источником горячей воды в одном из городов начал стремительно падать

Uzmanlar, termal turizm alanının kapatılması gerektiğini ve yeni su kaynaklarının aranması gerektiğini belirtti

Эксперты заявили, что зону термального туризма следует закрыть и искать новые водные ресурсы

Daha sonra, ormandaki ağaçları kestiler ve yerleşim alanı oluşturmak için araziyi düzenlediler

Затем они вырубили деревья в лесу и выровняли землю, чтобы создать поселение

İnsanlar, daha fazla alan ve imkan sunan kasabada daha mutlu ve rahat yaşamaya başladılar

Люди стали жить счастливее и комфортнее в городе, который предлагал больше пространства и удобств

Derslerimin yanı sıra, birçok farklı ilgi alanım vardı ve zamanımı bu alanlara ayırmak istedim

Помимо учебы, у меня было много различных интересов, и я хотел посвятить свое время этим областям

Bu dönemde, tıp, kimya, astroloji ve matematik alanlarında birçok yeni keşif yapılmıştır

В этот период было сделано много новых открытий в области медицины, химии, астрологии и математики

Kimya, elektromanyetizma ve evrim teorisi gibi alanlarda önemli keşifler yapılmıştır

Важные открытия были сделаны в таких областях, как химия, электромагнитодинамика и теория эволюции

Atom fiziği, kuantum mekaniği ve uzay araştırmaları gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir

Значительный прогресс был достигнут в таких областях, как атомная физика, квантовая механика и освоение космоса

Genetik, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlar, son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir

Такие области, как генетика, искусственный интеллект и кибербезопасность, добились значительного прогресса в последние годы

Elektrik enerjisi, evlerde, iş yerlerinde ve sanayide kullanılmakta ve iletişim, ulaşım ve tıp gibi birçok alanda büyük bir rol oynamaktadır

Электрическая энергия используется в домах, на предприятиях и в промышленности и играет важную роль во многих областях, например, в связи, транспорте и медицине

Bu, tıp alanında birçok hastalığın nedenlerini ve tedavilerini anlamak için önemli bir adımdı

Это был важный шаг в области медицины к пониманию причин и методов лечения многих заболеваний

Uzay yarışı, teknolojik ilerlemelerin hızlanmasına ve birçok alanın gelişimine öncülük etti

Космическая гонка привела к ускорению технологического прогресса и развитию многих областей

DNA molekülünün yapısı ve işlevi, insan genetiği, evrimsel biyoloji ve tıp gibi birçok alanda araştırmaları mümkün kıldı

Структура и функции молекулы ДНК позволили проводить исследования во многих областях, таких как генетика человека, эволюционная биология и медицина

Bu alanda yapılan çalışmalar, genetik mühendisliği ve gen tedavisi gibi teknolojilerin geliştirilmesini sağladı

Исследования в этой области привели к развитию таких технологий, как генная инженерия и генная терапия

Marie Curie, radyoaktivite alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Polonyalı bir fizikçi ve kimyacıydı

Мария Кюри была польским физиком и химиком, известным своими работами в области радиоактивности

Kuantum bilgisayar, şifrelemeden ilaç keşfine kadar birçok alanda devrim yapabilecek yükselen bir teknolojidir

Квантовые вычисления - это развивающаяся технология, которая может произвести революцию во многих областях, от шифрования до открытия лекарств

Yapay zeka ve robotik teknolojileri, endüstriyel üretimden tıbbi tedaviye kadar birçok alanda kullanılmaktadır

Технологии искусственного интеллекта и робототехники используются во многих областях - от промышленного производства до медицинского лечения

Dünya, güneş sistemimizde yer alan gezegenlerden biridir

Земля - одна из планет нашей Солнечной системы

Gökbilim, biyoloji, fizik, kimya gibi birçok alanda yapılan çalışmalar, insanlığın bilgi dağarcığını genişletmektedir

Исследования во многих областях, таких как астрономия, биология, физика и химия, расширяют знания человечества

Smith'in çalışmaları, bitki türlerinin keşfi ve tanımlanması alanında önemli bir dönüm noktası oldu

Работа Смита стала важной вехой в открытии и идентификации видов растений

Bitki koruma, dünya genelinde gıda güvenliği ve doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlar

Защита растений вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности и охрану природных сред обитания во всем мире

İç mekan düzenlemesi, ofis alanları, toplantı odaları, restoranlar ve diğer hizmet alanlarına uygun olarak planlandı

Внутреннее обустройство было спланировано в соответствии с офисными помещениями, конференц-залами, ресторанами и другими зонами обслуживания

Müzik, sanat ve spor gibi farklı alanlarda yetenekli gençleri keşfetmek ve desteklemek için çalıştı

Работали над выявлением и поддержкой талантливых молодых людей в различных областях, таких как музыка, искусство и спорт